Privacy

Het zorgaanbod van Zorggroep Zaanstreek bestaat uit zorg in de wijk, thuiszorg, dagbesteding en zorg inclusief verblijf. Maakt u gebruik van onze ondersteuning en/of zorg, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Wij zijn verantwoordelijk voor wat er met uw gegevens gebeurt, zodra wij deze van u hebben ontvangen. Het blijven echter altijd uw gegevens en u moet erop kunnen vertrouwen dat wij deze op een veilige en verantwoorde manier gebruiken. Daarom vinden wij het belangrijk u door middel van deze privacyverklaring te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens kunnen wij van u verwerken?
Wij werken met (elektronische) cliëntdossiers. Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt worden gegevens beperkt of uitgebreid in uw cliëntdossier opgenomen. In dit cliëntdossier staan algemene persoonsgegevens (NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, telefoonnummers, emailadres, contactgegevens/NAW van uw eerste contactpersoon) en bijzondere persoonsgegevens (medische- en gezondheidsgegevens).

Hoe komen we aan uw gegevens?
Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bij uzelf verzameld, maar er kunnen ook gegevens door anderen aangeleverd worden. Bijvoorbeeld door uw huisarts (hiervoor gebruiken wij een toestemmingsformulier).

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
We gebruiken alleen die gegevens die we nodig hebben voor het bieden van goede zorg en ondersteuning en het voeren van een gedegen (financiële) administratie. Dit doen wij op basis van de wet en het uitvoeren van de zorgovereenkomst.
Verder worden uw gegevens gebruikt voor cliënttevredenheidsonderzoeken en klachtenbehandeling. Mochten we voor andere doeleinde uw willen gebruiken, dan moeten wij daarvoor ofwel een gerechtvaardigd belang hebben of moeten we u eerst om toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van verpleeg-, verzorging- en thuiszorg (vvt), dagbesteding en meer van onze diensten. Uw emailadres wordt bij inschrijving toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt u te allen tijde uitschrijven van deze lijst.

Met wie kunnen uw gegevens gedeeld worden?
Uw persoonsgegevens worden binnen onze organisatie met medewerkers gedeeld voor zover zij uw gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. Voor het uitoefenen van de werkzaamheden kunnen uw gegevens gedeeld worden met;

  • Huisartsen
  • Apotheek
  • Ziekenhuis
  • Ambulancedienst & meldkamer
  • GGZ
  • Maatschappelijk werkers
  • Gemeente
  • Ziektekostenverzekeraar

Persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt wanneer wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn, wanneer dat nodig is voor de uitoefening van de zorgovereenkomst of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt aan derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Uw cliëntdossier wordt na beëindiging van de zorgovereenkomst 20 jaar bewaard op grond van de wettelijke bewaartermijn uit de WGBO. Zorggroep Zaanstreek heeft een procedure ‘Bewaartermijnen voor persoonsgegevens’ waarin we nauwkeurig aangeven hoe we met bewaartermijnen omgaan. Ook wordt in het ‘verwerkingsregister’ per verwerking de bewaartermijn opgenomen.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server in de EU. Periodiek worden checks uitgevoerd op de server om de beveiliging van uw gegevens te kunnen borgen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het informatiebeveiligingsbeleid.
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw zorgverlening vanuit hun beroepsregistratie. Medewerkers mogen alleen over uw zorgverlening spreken met anderen die daarbij betrokken zijn.
Wanneer wij uw gegevens delen met anderen, willen wij dat deze op minstens dezelfde veilige manier met uw gegevens omgaan als wij. Daarom sluiten wij met onze ketenpartners en leveranciers (van bijvoorbeeld het cliëntendossier) samenwerkings- of verwerkersovereenkomsten en zien we toe op de naleving daarvan, zodat wij en u er op kunnen vertrouwen dat uw gegevens ook bij hen in goede handen zijn. 

Wat zijn uw rechten?
Wij vinden het belangrijk dat u waar mogelijk de regie heeft over uw eigen persoonsgegevens. U heeft te allen tijde het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw cliëntdossier) in te zien, aan te vullen, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons over te laten dragen aan een andere partij. Zorggroep Zaanstreek neemt geen geautomatiseerde besluiten.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens. Voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat en onder welke voorwaarden wij aan uw verzoek kunnen voldoen, kunt u contact opnemen met functionaris gegevensbescherming functionarisgegevensbescherming@mpczaandam.nl

Uw online privacy en cookies
Op onze website maken wij gebruik van een contactformulier waarin u een vraag kunt stellen aan verschillende afdelingen binnen onze organisatie. Uw gegevens worden door ons gebruikt om uw vraag in behandeling te nemen en indien nodig contact met u op te nemen. Uw gegevens worden maximaal 6 (zes) maanden bewaard. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of instellingen van uw computer, tablet of telefoon. De cookies bevatten uw IP-adres.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Met andere woorden wij willen graag weten welke informatie op de website het meest gelezen wordt, zodat wij daar onze informatievoorziening en uiteindelijk onze dienstverlening op kunnen aanpassen. Bij Google Analytics wordt het IP-adres opgeslagen.

Waar kunt u met vragen of klachten terecht?
Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en privacy? Dan kunt u contact opnemen met Functionarisgegevensbescherming@mpczaandam.nl. Wij streven ernaar klachten eerst samen te bespreken en intern te behandelen, maar u kunt ook rechtsreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.