Corona (Covid-19)

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over het coronavirus en de maatregelen die Mennistenerf neemt om onze kwetsbare cliënten te beschermen en onze medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken. Indien u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen via het emailadres acutevragen@mennistenerf.nl.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

4 augustus 2022
We zien binnen de regio de coronabesmettingscijfers weer oplopen. Helaas hebben ook wij te maken met een aantal besmettingen binnen onze organisatie. Op het moment van publiceren van deze nieuwsbrief zijn er bij het Mennistenerf 4 medewerkers positief getest. Bij Pennemes zijn er geen cliënten of medewerkers besmet. Hoewel de klachten bij positief geteste cliënten overwegend mild van aard zijn, zien we ook dat cliënten met een zwakke gezondheid nog steeds komen te overlijden t.g.v. corona. Voorzichtigheid blijft dus geboden.
Zoals ik u in een eerdere nieuwsbrief berichtte, maken we in ons beleid ten aanzien van corona telkens een afweging tussen enerzijds veiligheid vs. kwaliteit van leven en anderzijds bedrijfsvoering. Voor het vermijden van een besmetting met Covid blijft het onverminderd van belang om goede handhygiëne toe te passen, waar mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren en een mondkapje te dragen als de situatie daar om vraagt. Wij sluiten ons aan bij het regionale beleid dat de zorgorganisaties voeren binnen de regio Zaanstreek-Waterland. Dat wil zeggen dat wij op dit moment de mondkapjes nog niet verplicht stellen als preventieve maatregel. Wel vragen wij van ieder, ook van het bezoek, om de hygiënemaatregelen op te volgen. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen.
Wij volgen de richtlijnen zoveel mogelijk, maar het ontwikkelen van specifiek beleid is een verantwoordelijkheid van de zorgorganisaties zelf. In voorkomende gevallen kunnen wij hierdoor afwijken van de landelijke richtlijn. Voor meer informatie over de richtlijn binnen de zorgsector, kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/verpleegtehuizen en op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals.

Revaccinatie Covid-19 najaar 2022
Op 26 juli 2022 heeft het 1e OMT-vaccinatie COVID-19 (kortweg OMT-V) een advies uitgebracht over een revaccinatiecampagne in het najaar. Hoewel niet goed te voorspellen, dient er rekening mee gehouden te worden dat een toename van het aantal infecties zal ontstaan in het najaar. Daarom adviseert het OMT-V om een revaccinatiecampagne tegen SARS-CoV-2 voor te bereiden en vanaf ongeveer half september met vaccineren te starten. Het OMT-V adviseert om te starten met het aanbieden en per brief actief uitnodigen voor revaccinatie van de ouderen (>60 jaar) en medische risicogroepen die bij SARS-CoV-2-infectie een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte. Deze groep komt overeen met de personen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de influenzavaccinatie. Binnen deze groep vallen zowel de mensen die eerder zijn uitgenodigd voor een herhaalvaccinatie (2e booster) als de personen jonger dan 60 jaar met een indicatie voor een influenzavaccinatie.
Daarnaast adviseert het OMT-V dat revaccinatie van deze groep ook aangevuld kan worden met revaccinatie van zorgpersoneel en mantelzorgers, omdat dit de kans op transmissie naar personen met een verhoogd risico op ernstig beloop verkleint en hen zo indirect beschermt.
Naar aanleiding van het advies van het OMT-V heeft de minister van VWS besloten om vanaf half september een nieuwe vaccinatieronde te laten uitvoeren. De revaccinatie (genaamd herhaalprik) wordt als eerste aangeboden aan de ouderen en medische risicogroepen (griepgroep). Gelijktijdig zullen ook de zorgmedewerkers actief worden uitgenodigd via hun werkgever. Daarna komt de vaccinatie ook beschikbaar voor iedereen van 12 jaar en ouder op eigen verzoek.

Ter voorbereiding op bovenstaande zal Zorggroep Zaanstreek cliënten op de verpleegafdelingen en/of de eerste contactpersoon en cliënten met een VPT-arrangement de komende periode benaderen met de vraag of zij voor een herhaal-vaccinatie in aanmerking willen komen. Hiertoe zullen zogeheten toestemmingformulieren worden toegestuurd.

7 juli 2022

We zien binnen de regio de coronabesmettingen weer oplopen. Helaas hebben we ook een aantal besmettingen binnen onze organisatie. Op het moment van publiceren van deze brief zijn er bij het Mennistenerf 2 medewerkers positief getest en zijn er geen positief geteste bewoners. Bij Pennemes zijn er 2 medewerkers en 3 extramurale bewoners positief getest. Deze stijgende trend baart ons zorgen, omdat dit gevolgen heeft voor de zorg die we verlenen én omdat de werkdruk voor medewerkers hierdoor verder dreigt op te lopen.
Elke week buigen wij ons over de preventieve maatregelen die wij kunnen nemen. Hierbij maken we telkens een afweging tussen enerzijds veiligheid vs. kwaliteit van leven en anderzijds bedrijfsvoering. Voor het vermijden van een besmetting met Covid is het nog steeds van belang om goede handhygiëne toe te passen, waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen als de situatie daar om vraagt. Wij sluiten ons aan bij het regionale beleid dat de zorgorganisaties voeren binnen de regio Zaanstreek-Waterland. Dat wil zeggen dat wij op dit moment de mondkapjes nog niet verplicht stellen als preventieve maatregel. Maar omdat we het risico op Covid-verspreiding willen verkleinen c.q. voorkomen, vragen wij iedereen – dus medewerkers, vrijwilligers, bewoners, cliënten, familie en overige bezoekers – om de komende tijd extra voorzichtig te zijn bij sociale activiteiten, zoals verjaardagen en feestjes. Dus om bij dit soort activiteiten afstand te houden en extra te letten op handhygiëne. Aan medewerkers vragen wij verder om bezoek aan grote bijeenkomsten zo veel mogelijk te vermijden of zo mogelijk uit te stellen.
De overige preventieve maatregelen blijven gehandhaafd. De contactoppervlakten zoals deurklinken, bureaus en toetsenborden worden extra gereinigd. Er staat handalcohol bij de receptie voor bezoekers. Voor de medewerkers wordt ook handalcohol op diverse plaatsen beschikbaar gesteld. Uiteraard zijn er ook chirurgische neusmondmaskers beschikbaar voor medewerkers, vrijwilligers, bewoners, cliënten, familie of overige bezoekers die het om persoonlijke redenen veiliger vinden om deze op onze locaties te dragen. Verder zijn we met de GGD aan het onderzoeken of het mogelijk is om onze medewerkers op vrijwillige basis een boostervaccinatie aan te bieden. Nu geldt nog dat alleen mensen boven de 60 jaar of mensen met een ernstige afweerstoornis een booster/herhaalprik kunnen halen bij de GGD.

Wel of niet werken met Covid? Wij beschouwen Covid momenteel als een griepvirus dat gepaard gaat met ongemak, zoals milde neusverkoudheidsklachten. Gelukkig is het verloop bij de huidige Covid-variant over het algemeen mild. Vanwege personeelskrapte en risico op afschalen van de bedrijfsvoering kunnen wij ervoor kiezen om medewerkers met milde klachten te laten werken met een chirurgisch neusmondmasker. Uiteraard geldt dit niet voor medewerkers die koorts of benauwdheidsklachten hebben, want dit valt niet onder milde klachten. Bij ernstige klachten dient men 24 uur klachtenvrij te zijn en gaat men minimaal 5 dagen in isolatie, voordat het werk kan worden hervat.
Wanneer er een extramurale (bijv. zorgwoning) bewoner of cliënt positief getest is op Covid, blijft ons huidige beleid gehandhaafd. Dat wil zeggen dat zorgmedewerkers in PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) zorg zullen verlenen aan de bewoner. De bewoner blijft in isolatie totdat deze 24 uur klachtenvrij is. Waren er milde klachten, dan kan de isolatie na 5 dagen worden beëindigd, waren er matige/ernstige klachten dan kan de isolatie na 10 dagen worden beëindigd. De positief geteste bewoner verblijft in isolatie op het eigen appartement en kan gedurende deze periode dus niet deelnemen aan activiteiten in het restaurant of elders.

Wanneer er een besmette bewoner is op de intramurale afdelingen (kleinschalig wonen of somatiek) dan blijft wederom ons huidige beleid gehandhaafd. Dat wil zeggen dat zorgmedewerkers in PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) zorg zullen verlenen aan de bewoner. De bewoner blijft in isolatie totdat deze 24 uur klachtenvrij is. Waren er milde klachten, dan kan de isolatie na 5 dagen worden beëindigd, waren er matige/ernstige klachten dan kan de isolatie na 10 dagen worden beëindigd. De positief geteste bewoner verblijft in isolatie op het eigen appartement en kan gedurende deze periode dus niet deelnemen aan activiteiten in het restaurant of elders. Wanneer een bewoner vanwege het ziektebeeld (bijv. dementie) niet in isolatie op de kamer kan blijven, zal de hele afdeling in cohort verpleegd worden. Dit geldt ook wanneer er 3 of meer bewoners van één afdeling positief getest zijn. Ook dan zal de gehele afdeling in cohort verpleegd worden.
Wij volgen de richtlijnen zoveel mogelijk, maar het ontwikkelen van specifiek beleid is een verantwoordelijkheid van de zorgorganisaties zelf. In voorkomende gevallen kunnen wij hierdoor afwijken van de landelijke richtlijn. Voor meer informatie over de richtlijn binnen de zorgsector, kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/verpleegtehuizen en op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals.

Met alle bovengenoemde preventieve maatregelen trachten wij het risico op het afschalen van onze zorgverlening te vermijden en oog te houden voor het welzijn van onze bewoners en cliënten alsook het werkplezier voor onze medewerkers en vrijwilligers. Het kan gebeuren dat onze cliënten en bewoners, iets later dan dat zij van ons gewend zijn, worden ondersteund en/of geholpen. Wij vragen begrip hiervoor. Door ons allen te houden aan de preventieve maatregelen kunnen we samen genieten van de zomer.

2 mei 2022

Het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht op onze locaties. Uiteraard staat het iedereen wel vrij om een mondkapje te dragen om persoonlijke redenen.
We bleven nog even vasthouden aan het dragen van de mondkapjes omdat ons ziekteverzuim te hoog was. Nu dit wat is gedaald, kunnen wij mee met de rest van de samenleving en kunnen we stoppen met de verplichting tot het dragen van de mondkapjes. Ook de overige maatregelen die we nog hanteerden rondom Corona, gelden vanaf nu niet meer.
Uiteraard blijven we alle trends rondom Corona nauwgezet volgen en zullen we bijsturen als de situatie daarom vraagt.

5 april 2022

In onze laatste nieuwsbrief vertelden wij u over het toenemende ziekteverzuim onder onze medewerkers, waardoor de continuïteit van zorg in gevaar komt. Helaas is het verzuimpercentage vanwege Covid en griep onder medewerkers verder gestegen naar 13%. Ter vergelijking: voor Covid was dit rond de 5%.
Hoewel de overheid alle Corona-maatregelen verder heeft afgeschaald, zien wij ons in een situatie geplaatst waarbij de personele bezetting als gevolg van het hoge verzuim enorm onder druk staat. En dit nadat Corona de afgelopen twee jaar al veel van onze medewerkers heeft gevraagd.
Zorggroep Zaanstreek vindt het belangrijk om de mondkapjesplicht te handhaven, omdat wij van mening zijn dat mondkapjes een wezenlijke bijdrage vormen in het voorkomen van de verdere verspreiding van het Covid-virus op onze locaties.
Wij zien ons om deze reden genoodzaakt om de mondkapjesplicht en andere maatregelen te verlengen tot het ziekteverzuim een niveau heeft bereikt waarbij de druk op de personele bezetting verder afneemt. We streven nu naar een verlaging van het verzuimpercentage van 13% naar 8%. Zodra het ziekteverzuim onder deze grens komt, kunnen we de maatregelen weer versoepelen.

De maatregelen die we tot nader bericht nog hanteren zijn:

 • We vragen bewoners extramuraal, medewerkers en bezoek nog een mondkapje te blijven dragen in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, foyer en lift.
 • We vragen iedereen om altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel in de openbare ruimtes als in het eigen appartement. Als u zit, kan het mondkapje af.
 • We vragen iedereen om met maximaal 2 personen de lift te gebruiken.
 • Als u klachten heeft, zoals verkoudheid of hoesten, vermijdt u contact met anderen en laat u zich testen.
 • Aan bezoekers het verzoek om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en u te registreren bij de receptie. Dit i.v.m. mogelijk bron-contact onderzoek bij een besmetting.
 • We streven ernaar om zoveel mogelijk de intern georganiseerde activiteiten te laten doorgaan.
 • Vergaderingen van medewerkers vinden zoveel mogelijk digitaal

We hebben echt uw hulp nodig om het ziekteverzuim behapbaar te houden. Wilt u daarom zelf denken aan deze maatregelen? Hoe lastig en frustrerend het soms ook is. We worden niet graag in de positie geplaatst dat we handhavend moeten optreden maar zullen dit uiteindelijk wel doen als de situatie hierom vraagt, omdat anders de continuïteit van de zorg in gevaar komt.

22 maart 2022

In onze laatste nieuwsbrief vertelden wij u over het toenemende ziekteverzuim onder onze medewerkers. Omdat het een uitdaging is de roosters te vullen zagen we ons gedwongen de mondkapjes nog steeds verplicht te stellen. Wij hoopten dat wij nu eindelijk afscheid konden nemen van de mondkapjes, maar helaas is het ziekteverzuim alleen maar toegenomen. Daarom zien we ons genoodzaakt de mondkapjes en andere maatregelen weer te verlengen, in elk geval tot 4 april.

De maatregelen die we tot 4 april nog hanteren zijn:

 • We vragen bewoners extramuraal, medewerkers en bezoek de komende twee weken nog een mondkapje te blijven dragen in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, foyer en lift.
 • We vragen iedereen om altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel in de openbare ruimtes als in het eigen appartement. Als u zit, kan het mondkapje af.
 • We vragen iedereen om met maximaal 2 personen de lift te gebruiken.
 • Als u klachten heeft, zoals verkoudheid of hoesten, vermijdt u contact met anderen en laat u zich testen.
 • Aan bezoekers het verzoek om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en u te registreren bij de receptie. Dit i.v.m. mogelijk bron-contact onderzoek bij een besmetting.
 • We streven ernaar om zoveel mogelijk de intern georganiseerde activiteiten te laten doorgaan.
 • Vergaderingen van medewerkers vinden zoveel mogelijk digitaal

We hebben echt uw hulp nodig om het ziekteverzuim behapbaar te houden. Wilt u daarom zelf denken aan deze maatregelen? Hoe lastig, stom en frustrerend het misschien ook is. We willen niet in de positie geplaatst worden dat we handhavend moeten optreden, maar zullen dit uiteindelijk wel moeten als de continuïteit van de zorg in gevaar komt.

1 maart 2022

Hoewel het land grotendeels van het slot is gegaan, kampen wij bij Mennistenerf en Pennemes helaas nog met veel ziekte-uitval onder medewerkers. Onder bewoners zijn er op dit moment gelukkig geen besmettingen.
Het aantal zieken onder medewerkers is dusdanig hoog dat de reguliere zorgverlening in gevaar komt. Op dit moment redden we het dankzij overuren en extra inzet van onze betrokken medewerkers nét. Maar we hebben echt uw hulp nodig om de zorg niet af te hoeven schalen.

De maatregelen die we tot 15 maart nog hanteren zijn:

 • We vragen bewoners extramuraal, medewerkers en bezoek de komende twee weken nog een mondkapje te blijven dragen in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, foyer en lift.
 • We vragen iedereen om altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel in de openbare ruimtes als in het eigen appartement. Als u zit, kan het mondkapje af.
 • We vragen iedereen om met maximaal 2 personen de lift te gebruiken.
 • Als u klachten heeft, zoals verkoudheid of hoesten, vermijdt u contact met anderen en laat u zich testen.
 • Aan bezoekers het verzoek om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en u te registreren bij de receptie. Dit i.v.m. mogelijk bron-contact onderzoek bij een besmetting.
 • We streven ernaar om zoveel mogelijk de intern georganiseerde activiteiten te laten doorgaan.
 • Vergaderingen van medewerkers vinden zoveel mogelijk digitaal

Ik hoorde dat het bezoek de maatregelen soms ter discussie stelt en deze niet altijd wenst op te volgen. Dat is jammer omdat de maatregelen juist bedoeld zijn om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten te kunnen waarborgen.
Ik doe dan ook een dringend beroep op uw medewerking en solidariteit, omdat we niet in de positie geplaatst willen worden dat we handhavend moeten optreden.

17 februari 2022

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag werden flink wat versoepelingen aangekondigd. Dit is natuurlijk heel fijn, zeker nu er steeds meer vertrouwen klinkt uit de actuele ontwikkelingen. Toch hebben we besloten om de komende twee weken in Mennistenerf en Pennemes nog vast te houden aan een aantal preventieve maatregelen en wel om de volgende redenen:
– Op een aantal plekken binnen de locaties hebben we besmettingen en dat neemt helaas ook toe. De betreffende bewoners zitten op dit moment in quarantaine.
– En we hebben ook te maken met een groot aantal zieke collega’s. Hierdoor komt de bedrijfsvoering onder druk te staan.
We hebben daarom besloten om preventief nog een aantal regels en richtlijnen te blijven hanteren. In de week van 28 februari zullen we de situatie evalueren en besluiten of we wel of niet kunnen aansluiten bij de landelijk geldende richtlijnen.

Regels en richtlijnen voor de komende twee weken

 • We vragen bewoners extramuraal, medewerkers en bezoek de komende twee weken nog een mondkapje te blijven dragen in de gemeenschappelijk ruimtes, zoals gangen, foyer en lift.
 • Uitzondering voor het dragen van het mondkapje is, als u plaatsneemt op een stoel in het restaurant of in de hal en er is 1,5 meter afstand, dan is een mondkapje niet nodig.
 • We vragen iedereen om altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel in de openbare ruimtes als in het eigen appartement.
 • We vragen iedereen om met maximaal 2 personen de lift te gebruiken.
 • Als u klachten heeft, zoals verkoudheid of hoesten, vermijdt u contact met anderen en laat u zich testen.
 • Aan bezoekers het verzoek om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en u te registreren bij de receptie. Dit i.v.m. mogelijk bron-contact onderzoek bij een besmetting.
 • Besmettingen van bewoners kan betekenen dat u op bepaalde afdelingen geen gebruik kunt maken van de gezamenlijke huiskamers op de woongroepen.
 • We streven ernaar om zoveel mogelijk de intern georganiseerde activiteiten te laten doorgaan.
 • Vergaderingen van medewerkers vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
 • Medewerkers met lichte verkoudheidsklachten én een negatieve test kunnen in overleg met leidinggevende blijven werken met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmasker. Het gebruik van handschoenen blijft beperkt tot (vuile) handelingen die dit volgens protocol vragen. Goede handhygiëne blijft onverminderd belangrijk.

Bezoek
Wij verzoeken u de komende periode bij u thuis maximaal 2 personen per dag te ontvangen. Ook bij kleinschalig wonen is het maximaal aantal bezoekers 2 personen per dag.

Restaurant
Het restaurant is sinds 1 februari 2022 weer open. Het menu is te vinden op Mennistenerf.nl (onder het kopje Welzijn). U kunt van tevoren een plaats reserveren via de receptie. Het maximaal aantal personen in de zaal is 50.

21 januari 2022

Er is beperkt sprake van besmettingen. Bij Mennistenerf zijn er 3 cliënten positief getest op respectievelijk de eerste en derde verdieping van de verpleegafdelingen. Bij Pennemes is er sprake van 1 positief geteste cliënt in de extramurale zorg.

Gewijzigde regels en richtlijnen
– U kunt weer wat meer bezoek ontvangen bij u thuis: maximaal 4 personen per dag.
– Ook bij kleinschalig wonen is het maximaal aantal bezoekers 4 personen per dag. Maar hier geldt daarbij ook: maximaal 2 personen per moment.
– De stoffen mondkapjes zijn niet meer toegestaan. We vragen u om wegwerpmondkapjes te gebruiken. En in navolging van het advies van onze branchevereniging adviseren we iedereen om de zogeheten FFP2-maskers te gebruiken, aangezien deze beter beschermen.

Restaurant
De horeca is nog steeds gesloten. Maar zoals in de vorige Corona Nieuwsbrief al vermeld werd, hebben we ervoor gekozen het gezamenlijke koffiedrinken en nuttigen van de maaltijd in de restaurants van Pennemes en Mennistenerf door te laten gaan. De ervaring in 2020 heeft ons namelijk geleerd dat het staken van deze activiteiten grote impact heeft op het wel en wee van onze bewoners. Het restaurant blijft dus nog steeds toegankelijk voor intramurale bewoners (mits geen besmettingen op de afdeling) en voor de aanleunbewoners. Deze groepen worden wel apart van elkaar ontvangen in het restaurant. Het maximaal aantal personen in de zaal is 50. De wijkbewoners kunnen nog niet komen eten in het restaurant.

De onderstaande regels en richtlijnen blijven onverminderd van kracht:
– We vragen bewoners, medewerkers en bezoek om altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel in de openbare ruimtes als in het eigen appartement.
– Bewoners en bezoekers dragen in de gemeenschappelijke ruimten zoals, gangen, foyer, lift, altijd preventief een mondkapje.
– Uitzondering voor het dragen van het mondkapje is, als u plaatsneemt op een stoel in het restaurant of in de hal en er is 1,5 meter afstand, dan is een mondkapje niet nodig.
– We vragen bewoners, medewerkers en bezoek om met maximaal 2 personen de lift te gebruiken.
– Als u klachten heeft, zoals verkoudheid of hoesten, vermijdt u contact met anderen en laat u zich testen.
– Bezoek kan helaas niet plaatsvinden op de gezamenlijke huiskamers op de woongroepen. En ook niet in de foyer of het restaurant. Bezoek wordt ontvangen in het eigen appartement.
– Aan bezoekers het verzoek om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en u te registreren bij de receptie. Dit i.v.m. mogelijk bron-contact onderzoek bij een besmetting.
– Op dit moment kunnen alle externe activiteiten (dus onder leiding van mensen van buitenaf of deelnemers uit de wijk) niet doorgaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om optredens en scholing van medewerkers.
– We streven ernaar om de intern georganiseerde activiteiten te laten doorgaan.
– Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen is er voor Mennistenerf en Pennemes bepaald hoeveel personen er maximaal in een ruimte aanwezig mogen c.q. kunnen zijn.
– Vergaderingen van medewerkers met meer dan 2 personen vinden alleen nog digitaal plaats. Dus alle vergaderingen zijn digitaal, dit geldt ook voor het teamoverleg, en het locatieoverleg.
– In de extramurale zorg en bij de uitvoering van hulp in het huishouden wordt er preventief gewerkt met een mondneusmasker.
– Medewerkers met lichte verkoudheidsklachten én een negatieve test kunnen in overleg met leidinggevende blijven werken met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmasker. Het gebruik van handschoenen blijft beperkt tot (vuile) handelingen die dit volgens protocol vragen. Goede handhygiëne blijft onverminderd belangrijk.
– Indien u de maatregelen niet naleeft en dit een gevaar vormt voor onze medewerkers en overige bewoners, dan kan het in het uiterste geval betekenen dat de zorg niet geleverd kan worden. Wij vragen uw aandacht hiervoor.

We vragen uw begrip en medewerking, in het belang van ons allen. We bekijken de situatie dagelijks en zullen indien nodig de maatregelen verder aanpassen.

22 december 2021

Graag willen wij terugkomen op het beleid dat eergisteren in de nieuwsbrief stond. Bewoners van de intramurale afdelingen (kleinschalig wonen en somatiek) kunnen wél worden opgehaald voor kerstviering bij familie thuis, mits de covid-maatregelen in acht worden genomen (zoals 1,5m afstand, max aantal bezoekers en handhygiëne). De bewoners hoeven niet in quarantaine na bezoek aan familie. Bewoners die elders zijn geweest zullen door de zorgmedewerkers wel nauwlettend in de gaten worden gehouden 3-5 dagen erna om mogelijke symptomen z.s.m. te signaleren. Mocht er achteraf blijken dat er contact is geweest met iemand die verdacht wordt van covid of positief is getest met covid, dan worden wij graag z.s.m. op de hoogte gebracht. Uw naaste zal dan wel in quarantaine moeten (5 dagen indien volledig gevaccineerd en 10 dagen bij onvolledige vaccinatie). Wij zullen uw naaste dan goed in de gaten te houden en verzorgen. De quarantaine na (mogelijk) contact met een iemand met covid zorgt ervoor dat verdere verspreiding binnen de zorglocatie beperkt blijft.
De kanttekening die we wel willen benoemen is: de Specialist Ouderengeneeskunde (arts) adviseert om bewoners van kleinschalig wonen niet uit de vertrouwde omgeving te halen, omdat dit veel onrust kan geven de dagen erna en een negatief effect kan hebben op het ziektebeeld. De ene bewoner zal hier gevoeliger voor zijn dan de andere bewoner. Indien u hierover geadviseerd wilt worden, dan kunt u contact opnemen met de contactverzorgende van uw naast of de teamleider van de afdeling.
Indien u op bezoek wilt komen bij uw naaste met kerst op de locatie, dan kunt u tijdens de kerstdagen en oud & nieuw met 2 personen tegelijkertijd op bezoek komen op het appartement. Wel willen wij u vragen om uw bezoek af te stemmen met de medewerkers van de zorgafdeling zodat er niet te veel mensen tegelijkertijd op de gang zijn en zij hun zorgverlening kunnen aanpassen. U kunt helaas niet met uw naaste gebruik maken van bistro, restaurant of foyer.
Indien er op de afdelingen besmettingen zijn of er in cohort verpleegd wordt dan wordt u hierover geïnformeerd door de teamleider. In dat geval zullen er tevens andere aangepaste bezoekregelingen gelden dan hierboven genoemd.

21 december 2021

Boostervaccinatie bij Mennistenerf of Pennemes
Er is verwarring ontstaan over de geboden mogelijkheid van vaccineren op de locaties. Graag willen wij hierover duidelijkheid scheppen. Als zorgorganisatie hebben wij de verantwoordelijkheid voor het vaccineren van de intramurale bewoners (de bewoners van kleinschalig wonen). Omdat wij pas eind januari 2022 (als organisatie zonder eigen medische dienst) aan de beurt zouden zijn voor een centraal georganiseerde vaccinatie, hebben wij besloten om voor deze doelgroep als zorgorganisatie eigen prikteams samen te stellen en de administratieve handelingen uit te voeren.
Wij hebben toen als extra service ook de intramurale bewoners van de afdeling somatiek en de cliënten met een VPT-pakket de mogelijkheid geboden om zich in deze ronde mee te laten vaccineren.
De bewoners van de aanleunwoningen die in zorg zijn bij het extramurale team, hebben ook deze mogelijkheid gehad, indien zij niet in staat waren om zelfstandig naar de GGD-priklocatie te gaan om zich te laten vaccineren. Wij willen de overige bewoners van de aanleunwoningen en de wijk-cliënten verzoeken om zelf een afspraak te maken voor een vaccinatie bij een GGD-priklocatie.

20 december 2021

Op dit moment zijn er 2 besmettingen op kleinschalig wonen (4e verdieping) bij Mennistenerf, bij Pennemes zijn geen besmettingen onder bewoners. Wel zijn we waakzaam omdat de Omikron-variant van het Corona-virus snel om zich heen grijpt.

Boostervaccinatie bij Mennistenerf of Pennemes
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is er afgelopen week op onze locaties geprikt. We hebben ervoor gekozen om zelf het boostervaccin te vaccineren omdat onze bewoners anders 4 weken moesten wachten voordat ze aan de beurt waren. Op 7 en 8 december jl. konden alle intramurale bewoners en cliënten met een VPT-arrangement op onze locatie het boostervaccin toegediend krijgen. Daarnaast hebben we de extramurale cliënten die dat wilden ook op onze locatie van een prik voorzien.
Alle medewerkers worden aanstaande maandag 20 december en woensdag 22 december in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren met het boostervaccin. In samenwerking met het ZMC en Evean vaccineren wij zelf de medewerkers. Ook hiervoor geldt dat we hierdoor eerder beter beschermd zijn tegen het Corona-virus, en in het bijzonder de Omikron-variant.

Gebruik van het restaurant
Tijdens de persconferentie van 18 december jl. zijn de beperkende maatregelen verder aangescherpt en mogen er thuis niet meer dan 2 gasten ontvangen worden en sluiten alle horecagelegenheden. Als we deze maatregel strikt zouden vertalen naar het Mennistenerf en Pennemes, zou dit betekenen dat we het gezamenlijke koffiedrinken en nuttigen van de maaltijd in het restaurant zouden moeten staken.
De ervaring in 2020 heeft echter geleerd dat dit grote impact heeft op het wel en wee van onze bewoners. Om deze reden heeft het managementteam er vooralsnog voor gekozen deze activiteiten gewoon dagelijks door te laten gaan, en ook de kerstdiners gewoon doorgang te laten vinden. Uiteraard geldt hierbij dat wij ons beleid aanpassen als hier
aanleiding voor is. Het kan natuurlijk zo zijn dat u dit niet verstandig vindt en liever hebt dat wij uw naaste meer bescherming bieden. Natuurlijk respecteren wij dan uw mening. Laat dit ons dan weten, maatwerk is immers altijd mogelijk.
Kortom, het restaurant blijft toegankelijk voor intramurale bewoners (mits geen besmettingen op de afdeling) en voor de aanleunbewoners. Deze groepen worden wel apart van elkaar ontvangen in het restaurant. De wijkbewoners zijn tot nader order niet welkom in het restaurant.

Feestdagen
Wij beseffen dat iedereen tijdens de feestdagen graag samen wil zijn met zijn/haar naasten. Echter, vanwege het opkomen van de Omikron-variant van het Corona-virus raden wij ten zeerste af om intramurale bewoners (kleinschalig wonen en somatiek) op te halen om bij familie thuis de feestdagen door te brengen. De kans op verspreiding van het virus binnen de locatie is hierdoor te groot. Mocht u tegen dit dringende advies in uw naaste ophalen, dan betekent dit dat uw naaste daarna 10 dagen in quarantaine moet.

Alle overige regels en richtlijnen blijven onverminderd van kracht:
– We vragen bewoners, medewerkers en bezoek om altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel in de openbare ruimtes als in het eigen appartement.
– Bewoners en bezoekers dragen in de gemeenschappelijke ruimten zoals, gangen, foyer, lift, altijd preventief een mondkapje.
– Uitzondering voor het dragen van het mondkapje is, als u plaatsneemt op een stoel in het restaurant of in de hal en er is 1,5 meter afstand, dan is een mondkapje niet nodig.
– We vragen bewoners, medewerkers en bezoek om met maximaal 2 personen de lift te gebruiken.
– De basisregels gelden nog altijd: was regelmatig uw handen, nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, en zorg voor voldoende ventilatie in huis.
– Als u klachten heeft, zoals verkoudheid of hoesten, vermijdt u contact met anderen en laat u zich testen.
– Bezoek kan op dit moment helaas niet plaatsvinden op de gezamenlijke huiskamers op de woongroepen. Bezoek wordt ontvangen in het eigen appartement. En daarbij geldt maximaal 2 bezoekers per dag en 1 bezoeker per moment. Bezoek mag dus niet met de bewoner naar de foyer of restaurant.
– Aan bezoekers het verzoek om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en u te registreren bij de receptie. Dit i.v.m. mogelijk bron-contact onderzoek bij een besmetting.
– Op dit moment kunnen alle externe activiteiten (dus onder leiding van mensen van buitenaf of deelnemers uit de wijk) niet doorgaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om optredens en scholing van medewerkers.
– We streven ernaar om de intern georganiseerde activiteiten te laten doorgaan. Maar elk sociaal contact, bijvoorbeeld deelname aan een activiteit of eten in het restaurant, gaat natuurlijk gepaard met risico’s. Daarom is het goed om zelf een afweging te maken tussen de behoefte aan sociaal contact enerzijds en het beperken van het risico op besmetting anderzijds.
– De restaurants van Mennistenerf en Pennemes blijven geopend voor de intramurale bewoners en voor de aanleunbewoners. Wel kan er worden gevraagd om uw vaccinatiebewijs te tonen, omdat dit gedeelte van de organisatie onder de horecawetgeving valt. Het restaurant blijft gesloten voor wijkbewoners.
– Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen is er voor Mennistenerf en Pennemes bepaald hoeveel personen er maximaal in een ruimte aanwezig mogen c.q. kunnen zijn.
– Vergaderingen van medewerkers met meer dan 2 personen vinden alleen nog digitaal plaats. Dus alle vergaderingen zijn digitaal, dit geldt ook voor het teamoverleg, en het locatieoverleg.
– In de extramurale zorg en bij de uitvoering van hulp in het huishouden wordt er preventief gewerkt met een mondneusmasker.
– Medewerkers met lichte verkoudheidsklachten én een negatieve test kunnen in overleg met leidinggevende blijven werken met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmasker. Het gebruik van handschoenen blijft beperkt tot (vuile) handelingen die dit volgens protocol vragen. Goede handhygiëne blijft onverminderd belangrijk.
– Indien u de maatregelen niet naleeft en dit een gevaar vormt voor onze medewerkers en overige bewoners, dan kan het in het uiterste geval betekenen dat de zorg niet geleverd kan worden. Wij vragen uw aandacht hiervoor.

25 november 2021

Er zijn zowel bij Mennistenerf als bij Pennemes een aantal besmettingen. Dit betreft bewoners en medewerkers. Op dit moment zijn de besmettingen gelukkig onder controle.

Regels en richtlijnen
Sinds onze vorige Corona Nieuwsbrief is er qua maatregelen en regels niets veranderd. De toen gecommuniceerde regels en richtlijnen blijven nog steeds van kracht:
– We vragen bewoners, medewerkers en bezoek om altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel in de openbare ruimtes als in het eigen appartement.
– Bewoners en bezoekers dragen in de gemeenschappelijke ruimten, zoals gangen, foyer, lift, altijd preventief een mondkapje.
– Uitzondering voor het dragen van het mondkapje is als u plaatsneemt op een stoel in het restaurant of in de foyer en er is 1,5 meter afstand. Dan is een mondkapje niet nodig.
– We vragen bewoners, medewerkers en bezoek om met maximaal 2 personen de lift te gebruiken.
– De basisregels gelden nog altijd: was regelmatig uw handen, nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, en zorg voor voldoende ventilatie in huis.
– Als u klachten heeft, zoals verkoudheid of hoesten, vermijdt u contact met anderen en laat u zich testen.
– Bezoek kan op dit moment helaas niet plaatsvinden op de gezamenlijke huiskamers op de woongroepen. Bezoek wordt ontvangen in het eigen appartement. En daarbij geldt maximaal 2 bezoekers per dag en 1 bezoeker per moment.
– Aan bezoekers het verzoek om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en u te registreren bij de receptie. Dit i.v.m. mogelijk bron-contact onderzoek bij een besmetting.
– Op dit moment kunnen de meeste externe activiteiten (dus onder leiding van mensen van buitenaf of deelnemers uit de wijk) niet doorgaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om optredens en scholing van medewerkers.
– De activiteiten van de dagbesteding gaan wel door voor de bewoners in de zorgwoningen, maar is helaas afgeschaald voor de mensen uit de wijk.
– We streven ernaar om de intern georganiseerde activiteiten te laten doorgaan. Maar elk sociaal contact, bijvoorbeeld deelname aan een activiteit of eten in het restaurant, gaat natuurlijk gepaard met risico’s. Daarom is het goed om zelf een afweging te maken tussen de behoefte aan sociaal contact enerzijds en het beperken van het risico op besmetting anderzijds.
– De restaurants van Mennistenerf en Pennemes blijven geopend. Wel kan er worden gevraagd om uw vaccinatiebewijs te tonen, omdat dit gedeelte van de organisatie onder de horecawetgeving valt.
– Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen is er voor Mennistenerf en Pennemes bepaald hoeveel personen er maximaal in een ruimte aanwezig mogen c.q. kunnen zijn.
– Vergaderingen van medewerkers met meer dan 2 personen vinden alleen nog digitaal plaats. Dus alle vergaderingen zijn digitaal, dit geldt ook voor het teamoverleg en het locatieoverleg.
– In de extramurale zorg en bij de uitvoering van hulp in het huishouden wordt er preventief gewerkt met een neusmondmasker.
– Medewerkers met lichte verkoudheidsklachten én een negatieve test kunnen in overleg met de leidinggevende blijven werken met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een neusmondmasker. Het gebruik van handschoenen blijft beperkt tot (vuile) handelingen die dit volgens protocol vragen. Goede handhygiëne blijft onverminderd belangrijk.

Waarom boostervaccinatie tegen Covid-19?
De Gezondheidsraad adviseert een boostervaccinatie voor mensen boven de 60. Dat is volgens de Gezondheidsraad nodig omdat ouderen na de basisserie van 1 of 2 vaccinaties een iets minder hoge bescherming hebben dan andere leeftijdsgroepen. En omdat de bescherming van de vaccins na verloop van tijd licht afneemt. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming op peil te houden. Boostervaccinatie draagt derhalve bij aan een blijvend hoge bescherming

Afspraak maken voor boostervaccinatie op externe vaccinatielocatie
Mensen van 80 jaar en ouder worden als eerste uitgenodigd voor de boostervaccinatie.
Bent u geboren in 1936 of eerder, dan kunt u nu telefonisch een afspraak maken via de Landelijke Vaccinatie Afspraken lijn (0800-70 70). Ook als u nog geen uitnodigingsbrief per post heeft ontvangen. Dus als u zelfstandig of met een familielid of bekende naar de vaccinatielocatie toe kunt gaan, kunt u een afspraak maken. Als degene die met u meegaat boven de 60 is, kan deze persoon bovendien ook direct een boostervaccinatie krijgen.

Boostervaccinatie bij Mennistenerf of Pennemes
Het is natuurlijk ook mogelijk om de boostervaccinatie te krijgen bij Mennistenerf of Pennemes. We zijn op dit moment druk bezig om dit te organiseren. Dit kost nog wat voorbereidingstijd. We verwachten dat de eerste boostervaccinaties gegeven kunnen worden in december. Zodra hier meer over bekend is, communiceren wij hierover via een nieuwsbrief.

9 november 2021

Vorige week meldden we dat er sprake was van twee positief geteste bewoners van het Mennistenerf: op de afdelingen intramurale zorg en kortdurende opname. Een van de bewoners is helaas overleden, de andere bewoner is intussen hersteld. Van verdere besmettingen op de locatie zijn we thans gevrijwaard maar deze situatie kan morgen veranderen.
Bij Pennemes zijn momenteel 10 personen positief getest. Het betreft hier zowel cliënten (vooralsnog geen bewoners op de afdelingen KSW) alsook bewoners van de aanleunwoningen alsmede personeelsleden werkzaam op de verschillende afdelingen. Van deze 10 personen weten we dat 1 persoon niet gevaccineerd is.

Maatregelen
Omdat bewoners doorgaans immobiel zijn, is het aannemelijk dat het virus wordt binnengebracht door medewerkers, bezoek van naasten en werk gerelateerd bezoek. Ons beleid is er dan ook in eerste instantie op gericht om het aantal (onnodige) bewegingen op de locaties tot een minimum te beperken. Dit leidt tot de volgende maatregelen;
– Vanaf woensdag 10 november voeren wij weer een mondkapjesbeleid binnen de zorglocaties, d.w.z. dat iedereen die zich op de locatie beweegt een mondneusmaskers draagt. Het mondneusmasker hoeft niet gedragen te worden vanaf het moment dat men plaats neemt op een stoel en 1,5m afstand in acht kan nemen.
– Daarnaast voeren wij de 1,5m maatregel weer in, d.w.z. dat u binnen het gebouw op alle openbare ruimtes 1,5m afstand dient te bewaren met andere personen. Op het appartement van uw naaste verzoeken wij u ook dringend om deze afstand tevens te bewaken.
– Bezoek kan op dit moment helaas niet op de gezamenlijke huiskamers op de woongroepen plaatsvinden. In plaats daarvan vragen we u om het bezoek op het appartement af te leggen. Wij hanteren hierbij het aantal van maximaal 2 bezoekers per dag en 1 bezoeker per moment.
– Bij binnenkomst bij de zorglocaties dient handhygiëne te worden toegepast d.m.v. desinfectiemiddelen welke beschikbaar is bij de ingangen.
– We verzoeken u om zich weer te registreren bij de receptie op de daarvoor bestemde formulieren, dit i.v.m. mogelijk bron-contact onderzoek bij een besmetting. De receptiemedewerkers en gastmedewerkers zullen toezien op de handhygiëne en registratie en kunnen u hierover aanspreken en informeren.
– Alle activiteiten onder leiding van externen kunnen geen doorgang vinden, tenzij voldoende afstand gewaarborgd kan worden. Te denken valt hierbij aan optredens, scholing van medewerkers op de locatie, enz.
– Om de 1,5m maatregel te kunnen waarborgen is er voor beide locaties gekwantificeerd hoeveel personen er maximaal in een ruimte aanwezig mogen c.q. kunnen zijn.
– Bijeenkomsten met medewerkers zoals vergaderingen en dergelijke vinden alleen nog digitaal plaats.
– Reeds geplande bijeenkomsten zoals onder andere een theatervoorstelling voor medewerkers over dementie is komen te vervallen.
– Als u klachten heeft zoals verkoudheid stelt u uw bezoek uit en laat u zich testen.

Activiteiten en restaurant
Het restaurant bij Mennistenerf en Pennemes blijven geopend. Wel kan er worden gevraagd om uw vaccinatiebewijs te tonen omdat dit gedeelte van de organisatie onder de horecawetgeving valt.
De activiteiten kunnen alleen doorgang vinden als 1,5m afstand kan worden gewaarborgd. Dit heeft natuurlijk invloed op het maximaal aantal mensen dat mee kan doen met activiteiten. Ook voor bewoners geldt het gebruik van een mondmasker bij beweging door het gebouw, c.q. in een ruimte. Vanaf het moment dat men plaats neemt op een stoel en 1,5m afstand gehouden kan worden mag het mondmasker af.
We streven ernaar om zo lang mogelijk de intern georganiseerde sociale activiteiten uit te voeren, want we zien dat de bewoners veel behoefte hebben aan gezellige sociale interactie met elkaar. Elk sociaal contact, bijvoorbeeld deelname aan activiteiten of eten in het restaurant, gaat gepaard met risico’s, daarom is het goed dat u zelf een afweging maakt tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en de behoefte aan sociale interactie anderzijds.

Boostervaccinatie
U zult in de media waarschijnlijk wel vernomen hebben dat kwetsbare doelgroepen waaronder ouderen in een verpleeghuis, in aanmerking komen voor een boosterprik. Deze kan naar verwachting echter pas op zijn vroegst in december gegeven worden. Een complicerende factor hierbij is dat voor zorginstellingen die niet beschikken over een eigen medische dienst deze boosterprik pas later gegeven zal worden. Dit vinden wij onacceptabel. Ons beleid is erop gericht deze boosterprik zo spoedig mogelijk toe te dienen. Echter wij zijn hierin afhankelijk van de medewerking van anderen.

Extramurale zorg en HBH
Bij zorg aan extramurale cliënten en bij de uitvoering van hulp in het huishouden wordt er gewerkt met een mondmasker.

Algemene hygiëneregels
Bij verkoudheid, griep of koorts brengt u geen bezoek aan anderen.
Handenwassen of desinfecteren bij binnenkomst.
Altijd 1,5 m afstand in acht houden.
Het dragen van mondkapjes is verplicht binnen de locaties.

Bezoekregeling Mennistenerf en Pennemes
Er gelden beperkingen voor het bezoeken van uw naaste binnen de zorglocaties omdat er besmettingen zijn. Voor de specifieke maatregelen vanaf 10 november verwijs ik graag naar de maatregelen boven aan deze brief.
Als uw naaste ernstig ziek wordt, dan is er uiteraard gelegenheid om samen met u te kijken welke maatwerkoplossing mogelijk is. In een dergelijke situatie neemt de verpleging altijd contact met u op.

Aanleunwoningen
Aan de bewoners in de zorg- en aanleunwoningen doen we in het bijzonder een oproep om zich aan de maatregelen te houden. Hoewel wij in de praktijk minder in staat zijn om toe te zien op het naleven van de maatregelen gelden deze ook hier. Als u zich hier niet aan houdt kan het in het uiterste geval betekenen dat de zorg niet geleverd kan worden. Wij vragen uw aandacht hiervoor.

4 november 2021

Helaas zijn er twee positief geteste bewoners in het Mennistenerf: op de afdelingen intramurale zorg en kortdurende opname. De medebewoners van de betreffende afdelingen zijn getest en worden gemonitord. Tot op heden zijn er geen medebewoners besmet geraakt. Ook de medewerkers die zorg hebben verleend op deze afdelingen zijn getest. Ze werken tot na de incubatietijd met extra beschermingsmiddelen. Er zijn geen medewerkers van de afdeling positief getest. Bij Pennemes zijn momenteel geen besmettingen.

Maatregelen
In verband met de stijging van nieuwe besmettingen in de regio hebben wij ons beleid inclusief de maatregelen aangescherpt.
– Vanaf donderdag 4 november voeren wij weer een mondkapjesbeleid binnen de zorglocaties. D.w.z. dat als u binnen de 1,5 meter komt van andere mensen binnen het gebouw, we verwachten dat de mondneusmaskers weer preventief gedragen worden. De medewerkers die zorg of welzijn verlenen binnen de 1,5 meter, dragen ook weer de mondneusmaskers.
– Daarnaast voeren wij de 1,5 meter maatregel weer in, d.w.z. dat u binnen het gebouw op alle openbare ruimtes 1,5 meter afstand dient te bewaren van andere personen. In het appartement van uw naaste verzoeken wij u ook dringend om deze afstand te bewaken.
– Bij binnenkomst in de zorglocaties dient handhygiëne te worden toegepast d.m.v. desinfectiemiddelen die beschikbaar zijn bij de ingangen. We verzoeken u om zich weer te registreren bij de receptie op de daarvoor bestemde formulieren, dit i.v.m. mogelijk bron-contact- onderzoek bij een besmetting. De receptiemedewerkers en gastmedewerkers zullen toezien op de handhygiëne en registratie en kunnen u hierover aanspreken en informeren.
Wij vragen u de maatregelen in acht te nemen voor de veiligheid van ons allemaal. We monitoren de situatie dagelijks en zullen waar nodig de maatregelen aanpassen.

Activiteiten en restaurant
De restaurants bij Mennistenerf en Pennemes blijven geopend. Wel kan er worden gevraagd om uw vaccinatiebewijs te tonen omdat dit gedeelte van de organisatie onder de horecawetgeving valt.
De activiteiten zullen doorgang vinden waar er 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Dit heeft natuurlijk invloed op het maximaal aantal mensen dat mee kan doen met activiteiten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
We streven ernaar om zo lang mogelijk de sociale activiteiten open te houden, want we zien dat de bewoners veel behoefte hebben aan gezellige sociale interactie met elkaar. Maar elk sociaal contact, bijvoorbeeld deelname aan activiteiten of eten in het restaurant, gaat gepaard met risico’s. Daarom is het goed dat u zelf een afweging maakt tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en de behoefte aan sociale interactie anderzijds.

Bezoek in de appartementen
Bezoek kan op dit moment helaas niet in de gezamenlijke huiskamers op de woongroepen plaatsvinden. In plaats daarvan vragen we u om het bezoek in het eigen appartement of in ons restaurant of foyer te houden.

Algemene hygiëneregels
Bij verkoudheid, griep of koorts brengt u geen bezoek aan anderen.
Handenwassen of desinfecteren bij binnenkomst.
Altijd 1,5 meter afstand in acht houden.
Mondkapjes binnen de 1,5 meter verplicht binnen de locaties.

Bezoekregeling Mennistenerf en Pennemes
Er gelden geen beperkingen voor het bezoeken van uw naaste binnen de zorglocaties zolang er geen besmettingen zijn. Als er wel besmettingen zijn en daardoor toch extra maatregelen nodig blijken, worden bewoners en familie van die specifieke afdelingen hierover apart geïnformeerd.
Als uw naaste ernstig ziek wordt, dan is er uiteraard gelegenheid om samen met u te kijken welke maatwerkoplossing mogelijk is. In een dergelijke situatie neemt de verpleging altijd contact met u op.

Aanleunwoningen
Aan de bewoners in de zorg- en aanleunwoningen doen we in het bijzonder een oproep om zich aan de maatregelen te houden. Hoewel wij in de praktijk minder in staat zijn om toe te zien op het naleven van de maatregelen, gelden deze ook hier. Als u zich hier niet aan houdt, kan het in het uiterste geval betekenen dat de zorg niet geleverd kan worden. Wij vragen uw aandacht hiervoor.

13 september 2021:

Gelukkig kunnen we melden dat Mennistenerf alweer enige tijd vrij is van corona. Dat betekent dat wij hebben besloten om het dragen van een mondkapje niet langer verplicht te stellen.

Algemene regels

 • Bij klachten: Blijf thuis en laat u testen.
 • Was of desinfecteer vaak uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

25 augustus 2021:

Helaas is een aantal bewoners binnen Mennistenerf ondanks volledige vaccinatie besmet geraakt met het Covid virus. Het betreft twee besmettingen op KSW en drie op de Somatiek afdeling. Wij hopen dat de bewoners door de vaccinatie een milder ziekte verloop hebben. Alle mensen die Mennistenerf een bezoek brengen wordt gevraagd om met onmiddellijke ingang een mondmasker te dragen, handhygiëne toe te passen en zich te registreren (in verband met bron-/contactonderzoek).

Afdeling KSW
Op de afdeling KSW (1e verdieping) hebben de besmettingen ook gevolgen voor het bezoekbeleid. Familie van de tot nu toe positef geteste bewoners zijn apart geïnformeerd. Naasten die nauw contact hebben gehad met de positief geteste bewoner moeten in thuisquarantaine en contact opnemen met de GGD, zich direct laten testen en na 5 dagen opnieuw laten testen. Wanneer u klachtenvrij bent én na 5 dagen een negatieve test heeft kunt u weer naar buiten. Bent u in contact geweest met een positief geteste bewoner dan kunt u het landelijke nummer bellen om te vragen over wat u verder moet doen (0800-1351).
Voor het verpleegproces betekent dit het volgende: doordat de besmette bewoners op de afdeling kleinschalig wonen vanwege het ziektebeeld niet in kamerisolatie kunnen, gaat de gehele groep in cohortverpleging. Bezoek is hierdoor zeer beperkt mogelijk en alleen in volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en op inschrijving. Er zijn per dag twee momenten (dag en avond) mogelijk om op bezoek te komen, dit om de zorg niet te overbelasten. U kunt zich hiervoor inschrijven via de receptie. Hierbij letten wij wel op een evenredige verdeling van bezoek voor onze bewoners.
Voor de overige KSW afdelingen geldt vooralsnog het reguliere bezoekbeleid, dus met mondmasker, handhygiëne en bezoekregistratie.

Afdeling somatiek
Op gang 1 is één besmetting, op gang 2 zijn er twee besmettingen geconstateerd. Deze bewoners kunnen wel in kamerisolatie verpleegd worden. Derhalve is het wel mogelijk dat deze positief geteste bewoners bezoek in volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen ontvangen op hun kamer, dit zijn maximaal 2 bezoekers per dag. De overige bewoners van de gang kunnen voorlopig bezoek ontvangen met een mondmasker en handhygiëne. Ook hier geldt maximaal 2 bezoekers per dag. Mochten er meer besmettingen bij komen dan zal het beleid hierop worden aangepast.
Alle bewoners van gang 1 en 2 dienen op de afdeling te blijven en te eten op het appartement. Wilt u op bezoek komen op deze gang? Wilt u dit dan afstemmen met de verzorgende of teamleider, zodat zij u kunnen informeren over de juiste beschermingsmiddelen. De medewerkers zullen tijd vrij maken om u te helpen bij het juist aan-, en uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals schort, handschoenen, spatbril. Er mogen maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag op bezoek komen. De bewoners van deze afdelingen mogen de afdeling niet verlaten zolang er nog besmettingen zijn. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de zorg of teamleider.

Bewoners aanleunwoningen
Voor bezoekers van de aanleunwoningen gelden ten aanzien van bezoek aan het restaurant en deelname aan activiteiten vooralsnog geen beperkingen.

24 juni 2021:

Stand van zaken besmettingen
Op beide locaties zijn gelukkig nog steeds geen besmettingen.

Mondkapjes
Er is een versoepeling voor het dragen van de mondkapjes binnen de organisatie. Dit geldt zowel voor de bewoners, bezoekers als wel voor de medewerkers. De mondkapjes binnen de organisatie worden vanaf donderdag 24 juni alleen gedragen indien men de anderhalve meter niet kan borgen. Bij kort contact binnen de anderhalve meter, zoals bij het lopen door het pand, hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden. Bij (langdurig) contact binnen de anderhalve meter, bijvoorbeeld bij de zorgverlening, worden de mondkapjes wel gedragen.
De mondkapjes blijven voorlopig wel liggen bij de ingangen zodat bezoekers deze kunnen gebruiken indien zij dat wensen. Daarnaast blijven de dispensers voor de handhygiëne staan want deze maatregel blijft gehandhaafd.

Restaurant/grote zaal blijft open en meer activiteiten
Begin deze maand is onze grote zaal/restaurant weer open gegaan voor grotere groepen tot maximaal 50 personen op voorwaarde dat de anderhalve meter afstand bewaard kan blijven. Ook bewoners uit de aanleunwoningen en de wijk zijn weer welkom bij de activiteiten. We zien dat er graag gebruik wordt gemaakt van de zaal en de activiteiten. Ook wij zijn blij dat de opstart goed is verlopen. Hierdoor is het mogelijk om het activiteitenaanbod verder uit te breiden. Omdat er niet doorlopend medewerkers aanwezig zijn in het restaurant is deze alleen open tijdens eetmomenten en bij activiteiten. Wij willen er wel nogmaals op wijzen dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn om de anderhalve meter afstand te borgen. Blijft u hier ook alert op?

Bezoekers ontvangen intramuraal en aanleunwoningen

Bezoekregeling
Voor alle afdelingen geldt dat er vier bezoekers per bewoner per dag op bezoek mogen komen.
Als uw naaste ernstig ziek wordt dan is er uiteraard gelegenheid om samen met u te kijken welke maatwerkoplossing mogelijk is. In een dergelijke situatie neemt de verpleging altijd contact met u op.

Aanleunwoningen
Voor de aanleunbewoners geldt de RIVM richtlijn van vier bezoekers per dag want nog niet voldoende mensen zijn ingeënt of zijn hiertoe in de gelegenheid geweest. Het aantal contactmomenten vergroot het risico op besmetting. Beperk daarom het aantal contactmomenten zoveel mogelijk per dag. Houd er rekening mee dat ook het onderling contact van cliënten in de aanleunwoningen contactmomenten zijn waarop besmetting kan plaatsvinden.
Wij vragen u vriendelijk deze maatregelen in acht te nemen voor de veiligheid van de medewerkers en cliënten.

Vakantie en reizen naar buitenland
Er zijn inmiddels enkele versoepelingen doorgevoerd waardoor vakantie naar het buitenland weer mogelijk is. De verwachting is dat dit de komende weken verder zal versoepelen. Echter, is er weer een nieuwe variant opgedoken in het buitenland. Wees u ervan bewust dat indien u, maar ook uw (klein)kind(eren), op vakantie gaat u besmet kan raken met deze variant. Door na de vakantie direct op bezoek te gaan bij uw naaste bij Mennistenerf of Pennemes kunt u de veiligheid van uw naaste én andere bewoners en medewerkers in gevaar brengen. Daarom volgen wij de maatregelen van de rijksoverheid. Wanneer u uit een land komt met kleurcode oranje volgt u dan het reisadvies (website rijksoverheid). Het kan voor u betekenen dat u 10 dagen in quarantaine moet of dat u zich op dag 5 na terugkomst moet laten testen op corona. Daarna ontvangen wij u weer graag op onze locaties.

Trots en dankbaar
We zijn natuurlijk erg blij met deze versoepelingen. We zijn trots op hoe alle bewoners, vrijwilligers en medewerkers het afgelopen jaar hebben volgehouden. We danken alle naasten voor het geduld en het volhouden van de maatregelen.

1 juni 2021:

Naar aanleiding van de persconferentie delen wij hierbij de nieuwe ontwikkelingen binnen ons zorgcentrum.

Verdere versoepelingen: grotere groepen zijn weer toegestaan en meer activiteiten

 • Vanaf 7 juni zijn onze grote zalen weer open voor groepen tot 50 personen. Uiteraard geldt dit alleen als de anderhalve meter afstand bewaard kan blijven.
 • Vanaf 7 juni zijn ook mensen uit de wijk zijn weer welkom bij onze activiteiten
 • Er mogen vanaf 2 juni vier bezoekers komen op het appartement. Houd u ook hier de 1,5 meter in gedachten?

Stand van zaken besmettingen
Er zijn gelukkig nog steeds geen besmettingen.

De volgende maatregelen zijn van kracht:

Bezoekregeling
Op alle afdelingen mogen er vier bezoekers per bewoner per dag op bezoek komen.
Als uw naaste ernstig ziek wordt dan is er uiteraard gelegenheid om samen met u te kijken welke maatwerkoplossing mogelijk is. In een dergelijke situatie neemt de verpleging altijd contact met u op.

Aanleunwoningen
Voor de aanleunbewoners geldt de RIVM richtlijn van vier bezoekers per dag want nog niet voldoende mensen zijn ingeënt of zijn hiertoe in de gelegenheid geweest. Het aantal contactmomenten vergroot het risico op besmetting. Beperk u daarom tot het afleggen van een bezoek tot maximaal 1 bezoek per dag. Houd er rekening mee dat ook het onderling contact van cliënten in de aanleunwoningen contactmomenten zijn waarop besmetting kan plaatsvinden.
Wij vragen u vriendelijk deze maatregelen in acht te nemen voor de veiligheid van de medewerkers en cliënten.

20 mei 2021:

Stand van zaken besmettingen
Ik kan u verheugd mededelen dat er geen sprake is van een besmetting en dat we ook in de extramurale zorg zien dat vaccinaties hun vruchten afwerpen. Geen van onze bewoners of van onze extramurale cliënten is op dit moment besmet met het Covid-19 virus. Hierdoor zijn we ook in staat om het ‘normale’ leven weer meer terug te laten keren op onze locaties.

Verdere versoepelingen: restaurants weer open en meer activiteiten

 • Vanaf 25 mei is het avondrestaurant weer open. In eerste instantie is dit alleen voor bewoners van de aanleunwoningen.
 • De dagbestedingsactiviteiten zijn voorzichtig al gestart en worden de komende weken verder uitgebreid.

Het is fijn dat ontmoeting hierdoor weer mogelijk wordt en bewoners zich hierdoor minder eenzaam zullen voelen. Omdat wij ons wel blijven houden aan de RIVM richtlijnen organiseren we alles zo dat de 1,5 meter afstand bewaard kan blijven.

22 april 2021:

Stand van zaken besmettingen
Er zijn op dit moment geen besmettingen onder bewoners en medewerkers.

Bezoekregeling op de verpleegafdelingen verder versoepeld
Er zijn twee bezoekers per dag per bewoner toegestaan. Deze kunnen vanaf nu tegelijkertijd op bezoek komen. Hierbij verzoeken we iedereen wel om het bezoek op het appartement af te leggen zodat de gemeenschappelijke huiskamers en het restaurant niet overbelast raken. We volgen hiermee de landelijke richtlijn.

Intramurale activiteiten weer gestart
Op de verpleegafdelingen zijn de activiteiten weer gestart.

Extramurale activiteiten
Vooralsnog starten we de activiteiten voor de extramurale zorg voorzichtig op binnen de richtlijnen die hiervoor gelden.
Elke versoepeling gaat gepaard met risico’s, daarom is het goed dat u zelf een afweging maakt tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en de behoefte aan sociale interactie anderzijds. Wij vragen u zoals altijd om de maatregelen (zie achterzijde van deze brief) in acht te nemen voor de veiligheid van ons allemaal.

8 april 2021:

Stand van zaken besmettingen
Er zijn bij Mennistenerf op dit moment geen besmettingen.

Start van versoepelingen
Vanaf het Paasweekend hebben de intramurale bewoners de maximale bescherming die het vaccin kan bieden (94%). Er zijn twee belangrijke kanttekeningen 1) dit is geen volledige bescherming, 2) we moeten er vanuit gaan dat iemand die gevaccineerd is nog steeds een ander kan besmetten met COVID-19. Desondanks, biedt dit mogelijkheden voor versoepelingen. Vanaf deze week (de week van 5 april) versoepelen wij de maatregelen bij Mennistenerf. De versoepelingen houden het volgende in:

 • De bezoekregeling voor de intramurale bewoners is vanaf nu gelijk aan de RIVM-richtlijn voor de verpleeghuizen. Dit houdt in dat er maximaal twee mensen per dag (één tegelijk) op bezoek mogen komen. Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn.
 • We stellen bewoners vanaf deze week weer in staat om deel te nemen aan dagbesteding en sociale activiteiten.

Elke versoepeling gaat gepaard met risico’s, daarom is het goed dat u zelf een afweging maakt tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en de behoefte aan sociale interactie anderzijds. Wij vragen u daarom zoals altijd om de maatregelen in acht te nemen voor de veiligheid van ons allemaal. Op de bewoners in de aanleunwoningen doe ik in het bijzonder een appèl zich aan de maatregelen te houden. Hoewel wij in de praktijk minder in staat zijn om toe te zien op het naleven van de maatregelen gelden deze ook hier. Indien u zich hier niet aan houdt kan het in het uiterste geval betekenen dat de zorg niet geleverd kan worden. Wij vragen uw aandacht hiervoor.

Wat houdt dat in: voorbereiden op ‘zorgcrisis’
U heeft waarschijnlijk wel gehoord dat de besmettelijkere variant van het virus in onze regio om zich heen grijpt. Er wordt binnen de zorgketen ontzettend hard gewerkt om zorgcontinuïteit te organiseren tijdens deze Covid crisis. Er is ons gevraagd door het Ministerie van Volksgezondheid om ons regionaal, samen met ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg), voor te bereiden op een mogelijk ’zwart scenario’ ofwel ‘zorgcrisis’. Indien de zorg niet meer geborgd kan worden kan de minister van Medische Zorg en Sport bepalen dat het zwarte scenario in werking treedt. Dit houdt in dat de uitvoering van taken afgeschaald zullen worden vanwege overloop van patiënten in ziekenhuizen en een hoog ziekteverzuim van zorgmedewerkers als gevolg van Covid-19. Als deze situatie zich voordoet zal er ook een beroep worden gedaan op ondersteuning door verpleeghuizen en woonzorgcentra.
Daarom hebben mantelzorgers van ons een brief gekregen waarin wij hun vragen welke zorgtaken eventueel door hen kunnen worden overgenomen als deze situatie zich onverhoopt voordoet. Uiteraard hopen wij dat dit scenario nooit in werking zal treden en dat het slechts blijft bij een goede voorbereiding.

16 maart 2021:

Vaccinatie intramuraal (tweede prik)
De tweede vaccinatie zal plaatsvinden op donderdag 18 maart a.s. voor de bewoners van Mennistenerf (kleinschalig wonen en somatiek). Na de tweede vaccinatie duurt het nog 2 weken voordat er optimale bescherming wordt bereikt tegen de ziekte die veroorzaakt wordt door Corona. Dit betekent dat wij en bewoners en cliënten nog 2 weken alert moeten blijven op mogelijke besmetting.

Geplande versoepelingen
Vanaf 2 april hebben de intramurale bewoners de maximale bescherming die het vaccin kan bieden (94%). Er zijn twee belangrijke kanttekeningen 1) dit is geen volledige bescherming, 2) we moeten er vanuit gaan dat iemand die gevaccineerd is nog steeds een ander kan besmetten met COVID-19. Desondanks, biedt dit mogelijkheden voor versoepeling van de maatregelen. In de week van 5 april stellen we de bewoners dan ook weer snel instaat om deel te nemen aan dagbesteding en om sociale activiteiten in groepsverband bij te wonen. Elke versoepeling gaat echter gepaard met risico’s, daarom is het goed dat u zelf of uw naaste, een afweging maakt tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en de behoefte aan sociale interactie anderzijds.

Vaccinatie extramurale cliënten via de huisarts
Onze extramurale cliënten krijgen zelf een uitnodiging van hun huisarts. Het is landelijk nog niet duidelijk wanneer deze groep een oproep krijgt voor vaccinatie. Indien u hierover meer wilt weten kunt u dit lezen op de website van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 of bellen met het landelijke nummer 0800-1351. Voor individuele vragen omtrent uw gezondheid en vaccinatie kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Geen besmettingen
Er zijn op dit moment geen besmettingen bij Mennistenerf. We adviseren toch dringend om bezoek te beperken tot 2 vaste bezoekers waarvan maximaal 1 per dag op bezoek kan komen. Uiteraard blijven we de gebruikelijke maatregelen nemen en vragen ook u om dat te doen.

5 maart 2021:

Vaccinatie intramuraal is gestart
Op donderdag 18 februari hebben de bewoners van intramurale afdelingen (kleinschalig wonen en somatiek) van Mennistenerf de eerste vaccinatieprik gehad. Tussen de eerste en de tweede prik moet 25 tot 35 dagen zitten om het vaccin het beste zijn werk te laten doen. In afstemming met het regionale Prikteam van SEZ (stichting eerstelijns zorggroep Zaanstreek-Waterland) wordt een tweede datum vastgesteld. Deze is helaas nog niet bekend bij ons maar zal medio/eind maart zijn. Zodra de exacte datum bekend is zullen wij dit zo snel mogelijk aan u doorgeven.

Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd
Het is u niet ontgaan dat er binnenkort weer verkiezingen zijn. Onder normale omstandigheden fungeren onze locaties als stemlokaal. Omdat wij het risico op verspreiding van het virus zo klein mogelijk willen houden zullen wij ons dit jaar niet openstellen als stemlokaal.

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Uiterlijk 3 maart heeft u een envelop met uw stem(plus)pas en een gezondheidscheck (enkele vragen over het coronavirus) ontvangen. Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem voor deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen. De briefstemmen kunnen per post verstuurd worden of ingeleverd worden tot en met zondag 14 maart 2021 op een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn het Stadhuis in Zaandam en Buurtcentrum de Lorzie in Wormerveer. Deze zijn geopend van 10 maart tot en met 14 maart tussen 9.00 en 17.00 uur. Ook kunnen de briefstemmen op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart worden afgeven op alle geopende stembureaus. De briefstemmen moeten voor woensdag 17 maart 21.00 afgegeven zijn, anders tellen ze niet mee met de uitslag.

Voor de stapsgewijze uitleg over briefstemmen verwijzen wij u naar deze pagina.
De Rijksoverheid heeft ter verduidelijking ook een voorlichtingsfilmpje gemaakt: Ik ben 70 jaar of ouder en wil per brief stemmen | Verkiezingen | Rijksoverheid.nl

16 februari 2021:

Vaccinatie start op donderdag 18 februari
We beginnen aankomende donderdag 18 februari met het vaccineren van onze bewoners op de intramurale afdelingen van Mennistenerf.
Onze extramurale cliënten krijgen zelf een uitnodiging van hun huisarts. Het is landelijk nog niet duidelijk wanneer deze groep een oproep krijgt voor vaccinatie. Indien u hierover meer wilt weten kunt u dit lezen op de website van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 of bellen met het landelijke nummer 0800-1351. Voor individuele vragen omtrent uw gezondheid en vaccinatie kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

9 februari 2021:

Vaccineren

Intramurale cliënten
De verwachting is dat volgende week een deel van de bestelde vaccins geleverd wordt. Voor zover nu bekend zullen eind februari in elk geval alle bestelde vaccins geleverd zijn. Zodra we weten wanneer we overgaan tot het vaccineren stellen wij iedereen die aangemeld is voor vaccinatie op de hoogte van de procedure. Het vaccineren zal plaatsvinden het Moderna vaccin.

VPT cliënten
Cliënten met een VPT pakket bij Mennistenerf worden opgeroepen via de huisarts, net zoals dit gebeurt bij extramurale cliënten.

Extramurale cliënten en bewoners
Onze extramurale cliënten krijgen een uitnodiging rechtstreeks van hun huisarts. Vaccineren gebeurt hier via leeftijdsgroepen. Indien u hierover meer wilt weten kunt u dit lezen op de website van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 of bellen met het landelijke nummer 0800-1351. Voor individuele vragen omtrent uw gezondheid en vaccinatie kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. Als u slecht ter been bent en niet zelf naar een priklocatie kan reizen kunt u contact opnemen met uw huisarts. In overleg zal dan gekeken worden naar een alternatief.

Alleen als genoeg mensen zich laten vaccineren kan de situatie verbeteren. Denkt u ook alvast na over de vraag of u zelf gevaccineerd wil worden?

De situatie vraagt nog steeds om onze en uw uiterste inspanningen en begrip. De nieuwe en besmettelijkere variant van het virus zorgt voor een nog gevaarlijkere situatie. Ik doe daarom een dringend appèl op u om, met het einde in zicht, strikt de maatregelen in acht te nemen.

28 januari 2021:

Vaccineren

Medewerkers
Alle medewerkers hebben een brief ontvangen met een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Wij kunnen melden dat er inmiddels veel medewerkers een afspraak hebben voor de vaccinatie of inmiddels al de eerste vaccinatieprik hebben gehad.

Intramurale cliënten en bewoners
De intramurale cliënten hebben een toestemmingformulier ontvangen en bijna iedereen heeft dit formulier teruggestuurd met de wens om gevaccineerd te worden. Het benodigde aantal vaccins is besteld, zodra deze binnen zijn kunnen wij over gaan tot vaccinatie. Zodra we weten wanneer dit is stellen wij iedereen die aangemeld is voor vaccinatie op de hoogte van de procedure.

Extramurale cliënten en bewoners
Onze extramurale cliënten krijgen zelf een uitnodiging van hun huisarts. Het is landelijk nog niet duidelijk wanneer deze groep een oproep krijgt voor vaccinatie. Indien u hierover meer wilt weten kunt u dit lezen op de website van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 of bellen met het landelijke nummer 0800-1351. Voor individuele vragen omtrent uw gezondheid en vaccinatie kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

14 januari 2021:

Persconferentie
Op de persconferentie van 12 januari 2021 is aangegeven dat de huidige lockdownmaatregelen van het Rijk in elk geval verlengd worden tot 9 februari a.s.

Vaccineren
Een nieuwe ontwikkeling in de ouderenzorg is, dat er is begonnen met het vaccineren van zorgmedewerkers. Ook onze medewerkers hebben een uitnodiging ontvangen en kunnen zich nu laten inenten. Omdat het vaccin in twee prikken –met een tussenpoos van 3 weken- wordt toegediend en het daarna even duurt voordat het effect optreedt verwachten wij het eerste grote effect hiervan op zijn vroegst eind februari, begin maart. Dat zou een positieve ontwikkeling betekenen op de kwetsbare situatie waarin we ons bevinden.
Er zijn inmiddels hoopvolle geluiden dat de vaccinatie van kwetsbare mensen (en dus ook onze bewoners) binnenkort ook gestart kan worden. De eerste contactpersonen van bewoners van onze verpleegafdelingen krijgen deze week van ons hierover een brief. Onze andere bewoners (extramuraal) krijgen zelf een uitnodiging van hun huisarts.
Alleen als genoeg mensen zich laten vaccineren kan de situatie verbeteren. Denkt u ook alvast na over de vraag of u zelf gevaccineerd wil worden?

Ten slotte
De situatie vraagt nog steeds om onze en uw uiterste inspanningen en begrip. De nieuwe en besmettelijkere variant van het virus zorgt voor een nog gevaarlijker situatie. Ik doe daarom een dringend appèl op u om, met het einde in zicht, strikt de maatregelen in acht te nemen. Met de start van de vaccinaties gloort er hoop dat deze ellendige periode ten einde gaat komen.

31 december 2020:

Het aantal besmettingen in Nederland stijgt en de verwachte daling blijft uit. Code zwart dreigt er in de ziekenhuizen en dat zou vergaande gevolgen hebben. Niet alleen voor de (acute) zorg aan patiënten maar ook de personele bezetting komt ernstig in gevaar en vormt een groot risico voor de bedrijfscontinuïteit. Het is essentieel dat de verschillende zorgorganisaties de handen ineenslaan en solidair met elkaar zijn om elkaar te steunen in het waarborgen van de continuïteit van zorgverlening. Daarin is het zoveel als mogelijk preventief handelen op het voorkomen van besmettingen een belangrijke voorwaarde. Het crisis team van Mennistenerf en Pennemes heeft vanochtend dan ook besloten dat we alle (gezamenlijke) activiteiten en bijeenkomsten tot aan 19 januari afgelasten voor onze bewoners zowel intramuraal als extramuraal. Zo maken we het mogelijk de zorg te kunnen op- en afschalen, daar waar nodig en kunnen daar waar nodig andere huizen ondersteuning bieden.

22 december 2020:

Er zijn op dit moment geen bewoners meer die positief getest en de quarantaine maatregelen zijn dan ook opgeheven. Bezoek is mogelijk mits u voldoet aan de gebruikelijke maatregelen die wij treffen. Het middagrestaurant is geopend voor bewoners.
Als de situatie zo blijft kan het kerstdiner in ons restaurant op beperkte schaal voor bewoners van de somatische afdeling van de intramurale zorg doorgang vinden. We hanteren hierbij wel de restrictie dat de groep uit ten hoogste 30 personen mag bestaan. De bewoners op de afdelingen kleinschalig wonen krijgen de kerstmaaltijd op de afdeling geserveerd.

Extramurale Zorg en Hulp bij het Huishouden
Ook in Covid-19 tijd geven we zorg in de wijk en hulp bij het huishouden. In afstemming met betrokken cliënten soms in aangepaste vorm maar veelal op de wijze zoals cliënten van ons gewend zijn. Ik hoor zo nu en dan dat medewerkers zich weleens voor een situatie geplaatst zien die zij als onveilig ervaren. Dit gebeurd als er bijvoorbeeld te veel bezoek wordt aangetroffen bij een cliënt waardoor afstand houden onmogelijk wordt. In een dergelijke situatie kan en zal er geen zorg worden verleent. Ik roep ook deze cliënten op om zich aan de Covid-19 maatregelen te houden. Alleen samen kunnen we voor elkaar zorgen.

Medische en niet-medische contactberoepen
Net zoals tijdens de vorige lockdown zijn contactberoepen niet toegestaan. Dit keer is er wel een verschil tussen medische contactberoepen, zoals de ergotherapeut of de fysiotherapeut, en de niet- medische contactberoepen, zoals de kapper.
Binnen Mennistenerfvolgen wij hierin de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat de kapsalon gesloten is en behandelingen door de medische contactberoepen (inclusief de pedicure) alleen na en met toestemming van de teamleider of verpleegkundige kunnen doorgaan.

Handen wassen, mondkapjes én anderhalve meter afstand
We moeten het blijven herhalen
; voordat u binnenkomt is goede handhygiëne en het dragen van een mondkapje verplicht. Dit betekent dus dat u het mondkapje ophoudt, óók als u in de kamer van uw naaste bent. We begrijpen dat dit soms ongemakkelijk is, maar het is een ontzettend belangrijke maatregel om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
Daarnaast willen we u nogmaals op het hart drukken dat de 1,5 meter afstand echt belangrijk is om te blijven handhaven, óók met het mondkapje op. Vergeet u zichzelf bij binnenkomst niet te registreren en de checklist eigen gezondheid na te lopen?
Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar als u klachten heeft komt u niet op bezoek.

Vaccinatie
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat Nederland aan de vooravond staat van een grootscheeps vaccinatie programma waarin ook de vraag voor u aan de orde komt of u gevaccineerd wilt worden tegen covid-19. Deze vraag wordt nog ingewikkelder als u hierop het antwoord moet geven voor uw dierbare die soms niet in staat is om hierop een antwoord te formuleren. Wellicht helpt het volgende filmpje u bij deze keuze: https://www.ad.nl/video/kanalen/universiteit-van-nederland~c331/series/wat-zegt-de-wetenschap~s1545/hoe-gevaarlijk-is-het-coronavaccin~p186703

Tot slot
We zijn ons ervan bewust dat de bovenstaande boodschap niet leuk is. U mag gerust weten dat het mij en al mijn collega’s aan het hart gaat om zo streng te moeten zijn. Het voelt als een enorme tegenvaller dat dit nodig is en dit is zo niet wie wij willen zijn. Maar hoe spijtig ook, het kan nu even niet anders.
Ondanks alle maatregelen wensen wij u ook in huiselijke kring namens alle collega’s hele fijne feestdagen en een in alle opzichten gezond 2021.

10 december 2020:

Persconferentie
Er is niets veranderd ten aanzien van het landelijke beleid rondom de ouderenzorg.

Stand van zaken
Er zijn op dit moment 3 bewoners positief getest op de tweede verdieping van de intramurale zorg van het Mennistenerf. De bewoners op deze afdeling worden in cohort verpleegd en bezoek is om die reden slechts zeer beperkt en alleen in overleg met de verpleging mogelijk. Op de overige afdelingen is bezoek mogelijk mits u voldoet aan de gebruikelijke maatregelen die wij treffen. Het middagrestaurant is geopend voor bewoners.
Als de situatie zo blijft kan het kerstdiner op beperkte schaal voor bewoners van de intramurale zorg doorgaan.

Wat te doen met de feestdagen?
Wij zijn op dit moment hard aan de slag om alternatieven te bedenken om de feestdagen toch zo leuk mogelijk te maken. Hierbij hebben we natuurlijk ook uw hulp nodig. Met elkaar in een kleine ruimte op bezoek komen is nu natuurlijk echt geen goed idee. We weten dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden en dat 1,5 meter afstand houden thuis bijna nooit gebeurt.
Dus hoe kunnen we de feestdagen toch leuk maken? Misschien kunt u met uw naaste buiten wandelen of andere activiteiten ondernemen die passen binnen de maatregelen die door de overheid zijn gesteld.
We zijn ook op zoek naar andere manieren om te voorkomen dat het een koude eenzame kerst wordt. Heeft u ideeën en wilt u meehelpen. Laat het ons weten. Omdat behalve bewoners ook veel medewerkers ziek zijn kunnen we uw hulp goed gebruiken. U kunt hiervoor een bericht achterlaten op acutevragen@mennistenerf.nl.

Volg de regels om een totale lockdown te voorkomen

 • Bij binnenkomst bij Mennistenerf ontsmet iedereen de handen, doet een mondkapje op en registreert zich in het register. Vanaf 5 november kunt u in de hal ontvangen worden door een gastvrouw/heer. Zij kunnen u informeren over de maatregelen en overige vragen rondom uw bezoek en Covid.
 • U draagt een mondmasker in alle ruimtes: de algemene én de privéruimten. Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers in algemene ruimten zijn verplicht een mondmasker te dragen. Daarnaast verzoeken wij bezoekers bij aanleunwoningen/ zorgwoningen dringend om ook een mondmasker te dragen.
 • Iemand die aangeeft klachten te hebben passend bij Corona mag niet op bezoek op onze (gesloten) afdelingen en de afdeling kortdurende opname (KDO). We verzoeken met klem om dan ook niet op bezoek te gaan in de aanleunwoningen.
 • Iemand die in aanraking is geweest met iemand met Corona (of iemand die Coronasymptomen heeft) dient zich te laten testen en de resultaten af te wachten vóór men op bezoek komt.
 • We vragen iedereen om te allen tijde anderhalve meter afstand te bewaren.
 • Het restaurant van Mennistenerf is alleen geopend voor intramurale bewoners en de capaciteit is teruggebracht tot maximaal 30 plaatsen. Het avondrestaurant is gesloten. Bewoners uit de wijk kunnen desgewenst een maaltijd bestellen en afhalen.
 • Er zijn maximaal drie vaste bezoekers per dag per bewoner toegestaan (dit geldt voor álle afdelingen, waaronder ook aanleunwoningen en KDO). Hierover is contact opgenomen met de contactpersonen van de bewoners (overeenkomstig beleid kabinet).
 • Onze kantoormedewerkers werken waar mogelijk thuis.

Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze maatregelen in de toekomst niet meer nodig zijn. We hopen op uw begrip en medewerking.

20 november 2020:

Stand van zaken
Zoals u weet volgen wij de maatregelen die het kabinet neemt. Dat betekent dat wij met ingang van 19 november 2020 weer maximaal drie vaste bezoekers per dag per bewoner toestaan. Dit geldt voor álle afdelingen, waaronder ook de aanleunwoningen en de kortdurend opname kamers.
Bij Mennistenerf zijn helaas bewoners besmet met Covid. In totaal zijn 11 bewoners besmet, allen woonachtig op de derde verdieping van ons verzorgings- en verpleeghuis. Wij maken ons daar uiteraard grote zorgen om.
Om verdere besmetting te voorkomen, is deze afdeling geïsoleerd van de overige afdelingen en eten de bewoners van deze afdeling sindsdien op het eigen appartement. We zien hier dat bewoners soms ernstig ziek zijn maar er ook bewoners zijn die welliswaar positief getest zijn maar gelukkig slechts milde klachten vertonen. Voor bewoners van de geïsoleerde afdeling waarbij geen sprake is van een Covid-besmetting, worden welzijnsactiviteiten op de afdeling georganiseerd.

Het Corona vaccin
In de landelijke pers is de laatste tijd veel te doen over het Corona vaccin. Uiteraard volgen ook wij deze ontwikkeling op de voet. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van het vaccin zullen wij de komende tijd gebruiken om dit proces in te richten en hoe wij bewoners kunnen ondersteunen in hun keuze om al dan niet tot vaccinatie over te gaan.

Terugkoppeling maatregelen eerste lockdown
De evaluatie over de bezoekregeling en andere corona maatregelen tijdens de eerste lockdown kon helaas niet fysiek plaatsvinden. Daarom hebben we de familie in de gelegenheid gesteld om een online enquête in te vullen of op verzoek gebeld te worden. Uit de reacties blijkt dat onze periodieke nieuwsbrief wordt gewaardeerd. Er blijkt een tweedeling uit de evaluatie van de maatregelen: sommige reflectanten gaven aan dat de maatregelen te ver gingen, terwijl anderen juist aangaven dat het best strenger mocht. Uit alle reacties blijkt voorts dat iedereen hoopt dat er geen totale lockdown meer komt.
Ook waren er een aantal suggesties die wij graag ter harte nemen omdat deze ons helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

5 november 2020:

Stand van zaken besmettingen
Bij Mennistenerf zijn op dit moment 5 bewoners positief getest, waarvan één bewoner op de afdeling KSW op de derde verdieping en vier bewoners op de somatische afdeling op de derde verdieping. Na het vaststellen van de eerste besmettingen, zijn alle bewoners van deze afdelingen preventief getest op Covid. Daar is nog één besmetting uit naar voren gekomen. Tevens zijn medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette bewoners op deze afdelingen preventief getest. Ook daaruit zijn geen besmettingen naar voren gekomen. Tevens loopt nu een bron-contactonderzoek om de oorzaak van de besmettingen te achterhalen.
Om verdere besmettingen op de derde verdieping te voorkomen, zijn de afdelingen KSW en de somatische afdeling sinds dinsdagavond 3 november geïsoleerd van de overige afdelingen. De bewoners van deze afdelingen eten sindsdien op het eigen appartement. Voor bewoners van de geïsoleerde afdelingen waarbij geen sprake is van een Covid-besmetting, worden welzijnsactiviteiten op de afdeling georganiseerd.

Maatregelen naar aanleiding van persconferentie 3 november
De boodschap van de overheid aan woonzorgcentra is duidelijk, we moeten er alles aan doen om een totale lockdown en verbod op bezoek te komen voorkomen. Er zijn geen aanvullende maatregelen getroffen in onze zorgcentra na de persconferentie van 3 november j.l. De eerder afgesproken maatregelen gelden nog steeds.

14 oktober 2020:

In verband met de persconferentie van gisteren 13 oktober willen we u informeren over onze aanvullende maatregelen.

Stand van zaken rondom besmettingen
Bij Mennistenerf zijn op dit moment geen besmettingen.

Aanvullende maatregelen naar aanleiding van persconferentie
Deze nieuwe regels zijn opgelegd door de overheid:

 • Het avondrestaurant van Mennistenerf gaat in ieder geval de komende twee weken dicht. Bewoners uit de wijk kunnen desgewenst een maaltijd bestellen en afhalen.
 • Er zijn maximaal drie bezoekers per dag per bewoner toegestaan (dit geldt voor álle afdelingen, waaronder ook aanleunwoningen en kdo)

Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze maatregelen in de toekomst niet meer nodig zijn. We hopen op uw begrip en medewerking.

8 oktober 2020:

Geen bewoners met Corona
Gelukkig zijn er vooralsnog nog geen bewoners met Corona. We doen er alles aan om dit zo te houden. Wij volgen dan ook de verscherpte maatregelen die afgelopen week door het Rijk zijn aangekondigd. We stemmen deze maatregelen ook continu af met de andere zorgorganisaties in onze veiligheidsregio.

Mondmaskers op in algemene ruimten
Vanuit de regio richtlijn is besloten dat alle medewerkers en vrijwilligers die werken in algemene ruimten een mondmasker moeten gaan dragen. Bezoekers vragen we om mondmaskers op te doen in de algemene en privéruimten wanneer zij binnen de anderhalve meter komen. Voor veel van onze bewoners en cliënten van onze dagbesteding is dit te benauwend. Daarom kunnen we dit niet van hen verlangen.
We zijn aan het onderzoeken of het Chirurgisch mondmasker ook vervangen kan worden door het zgn. “Face Shield”, dit wordt namelijk als minder belastend ervaren. Er wordt momenteel uitgezocht of deze maskers net zo veilig zijn –en in welke situaties- en bij welke medewerkers deze passend kunnen zijn. We komen hier in onze volgende nieuwsbrief op terug.

Onze regels
De eerder afgesproken regels gelden nog steeds, namelijk:

 • Iemand die aangeeft klachten te hebben passend bij Corona mag niet op bezoek op onze gesloten afdelingen en de afdeling kort durende opname (KDO). We verzoeken met klem om dan ook niet op bezoek te gaan in de aanleunwoningen.
 • Iemand die in aanraking is geweest met iemand met Corona (of iemand die Coronasymptomen heeft) dient zich te laten testen en de resultaten af te wachten vóór ze op bezoek langs komen.
 • We vragen bezoekers om ook een mondmasker om te doen als u binnen de anderhalve meter komt (ook in privéruimten) en dus onvoldoende afstand kan bewaren.
 • We vragen iedereen om waar mogelijk de anderhalve meter afstand te bewaren.
 • Onze medewerkers en met de name onze receptionisten zullen er op toezien dat iedereen bij binnenkomst de regels opvolgt.
 • Indien onverhoopt blijkt dat bezoekers de regels niet (willen) opvolgen, zal de receptie hier melding van maken. Het management zal dan contact opnemen met de desbetreffende bezoeker en hierover in gesprek gaan.

 

4 september 2020:

Geen besmettingen, wel toenemend risico
Er zijn gelukkig geen bewoners met het virus besmet. We merken wel dat het virus dichterbij komt, omdat bezoekers, vrijwilligers en medewerkers aangeven dat iemand in hun omgeving besmet is. Ook minister Hugo de Jonge refereerde in zijn toespraak van 1 september jl. aan het risico van een uitbraak in het verpleeghuis omdat de symptomen bij bewoners soms lastig te onderkennen zijn. Om deze reden ook hebben wij vooruitlopend op het kabinetsbeleid al preventief beleid op de bestrijding van het virus ingezet. Ter bescherming van onze bewoners en medewerkers letten we dan ook streng op de naleving van de regels zoals we die eerder hebben rondgestuurd. Dit zijn:

 • Iemand die aangeeft klachten te hebben passend bij Corona mag niet op bezoek op onze gesloten afdelingen en de afdeling kort durende opname (KDO). We verzoeken met klem om dan ook niet op bezoek te gaan in de aanleunwoningen.
 • Iemand die in aanraking is geweest met iemand met Corona (of iemand die Coronasymptomen heeft) dient zich te laten testen en de resultaten af te wachten vóór ze op bezoek langs komen.
 • Onze medewerkers en vrijwilligers dragen mondkapjes wanneer zij binnen de anderhalve meter komen van bewoners. We vragen bezoekers om ook een mondkapje om te doen als u binnen de anderhalve meter komt en dus onvoldoende afstand kan bewaren.
 • Buiten de anderhalve meter dragen wij geen mondkapjes omwille van de sfeer in huis.
 • We vragen iedereen om waar mogelijk de anderhalve meter afstand te bewaren.
 • Onze medewerkers en met de name onze receptionisten zullen toezien dat iedereen bij binnenkomst en zo nodig met klem vragen deze regels op te volgen.
 • Indien onverhoopt blijkt dat bezoekers de regels niet (willen) opvolgen, zal de receptie hier melding van maken. Het management zal dan contact opnemen met de desbetreffende bezoeker en hierover in gesprek gaan.

Alleen met elkaar kunnen we er voor zorgen dat deze maatregelen in de toekomst niet meer nodig zijn. We hopen op uw begrip en medewerking.

Evaluatie van de genomen maatregelen
Alle bewoners en eerste contactpersonen hebben van ons een uitnodiging gehad om de afgelopen periode en in het bijzonder alle genomen maatregelen met elkaar te evalueren. We nemen natuurlijk graag uw input mee voor ons toekomstig beleid. We gaan iedereen die heeft gereageerd op deze vraag de komende twee weken bellen of mailen (al naar gelang de door u aangegeven voorkeur).

 

20 augustus 2020:

Dinsdag 18 augustus hebben we premier Mark Rutte en minister De Jonge horen spreken over het oplopende aantal besmettingen in Nederland. Het virus is landelijk bezig aan een gevaarlijke opmars. Ook het managementteam van de MPC/Mennistenerf maakt zich hier grote zorgen om. Niemand wil immers een tweede lockdown van de locaties. Om deze reden is besloten tot een aantal preventieve maatregelen.

Extra maatregelen op beide locaties
We merken dat niet alleen landelijk en regionaal, maar ook op onze locaties de aandacht voor de anderhalve meter maatregel en de hygiëne preventie afneemt. Om deze reden zullen wij strikter gaan toezien op naleving van de verschillende protocollen die hiervoor zijn opgesteld voor medewerkers en bezoekers.
Om dit proces te faciliteren zullen we audits gaan uitvoeren die medewerkers ondersteunen bij de naleving van de protocollen en zal er een gastvrouw worden ingezet die bezoekers zal instrueren bij binnenkomst.
Daarnaast dragen medewerkers in de wijk alsook op de locaties vanaf 20 augustus mondgelaatsmaskers tijdens het verlenen van zorg aan onze cliënten of bewoners als de anderhalve meter afstand niet in acht kan worden genomen. Hoewel wij beseffen dat deze maatregel een grote impact heeft op de zorgrelatie en het ‘huiselijk’ karakter op onze locaties menen wij in het belang van onze cliënten, bewoners, medewerkers én bezoekers hier toch goed aan te doen. Ook blijven wij een dringend beroep op u doen om de ‘Checklist eigen gezondheid’ thuis na te lopen alvorens u op bezoek komt. Wij rekenen op uw medewerking.

Aandacht voor onze ventilatiesystemen
De recente ontwikkelingen rondom ventilatiesystemen heeft onze volle aandacht. Wij hebben geïnventariseerd welke soorten ventilatiesystemen er op de locaties aanwezig zijn en volgen voor het gebruik hiervan de adviezen van het RIVM. Daarbij is het belangrijk dat we de juiste balans vinden tussen verkoeling van bewoners en medewerkers enerzijds en het minimaliseren van de verspreiding van het coronavirus anderzijds. Voor het Mennistenerf en Pennemes betekent het dat losse ventilatoren alleen gebruikt kunnen worden als de bewoner of medewerker alleen op een appartement of kantoor is. Tijdens de verzorging moet de ventilator even uit. Ik merk overigens op dat zowel het Mennistenerf alsook Pennemes beschikt over een ventilatiesysteem waarbij de binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd en niet opnieuw in de ruimte wordt geblazen.

Terug van vakantie in het buitenland
Tijdens deze vakantieperiode vragen we extra alertheid van mensen die naar het buitenland op vakantie zijn geweest. Wij hopen dat vakantiegangers die terugkomen uit het buitenland een verstandige en weloverwogen keuze maken om onze locaties wel/niet te bezoeken. Uiteraard is bij terugkomst uit een risicogebied een thuisquarantaine verplicht en is bezoek op onze locatie niet toegestaan.

Extra aandacht voor jongeren
Extra aandacht was er tijdens de persconferentie voor het toenemende aantal besmettingen onder jongeren. Wij vragen hen dan ook extra oplettend te zijn. Weet, dat als je op bezoek komt bij opa of oma in onze locaties, je in de buurt van kwetsbare ouderen komt. Houd bij bezoek aan onze locaties daarom rekening met alle maatregelen die gelden.

Tot slot
Zoals u zult begrijpen, baart de (regionale) stijging van het aantal corona besmettingen ons zorgen. Dit in combinatie met de tropische temperaturen, vraagt ons sneller te sturen. Mede daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat het, naast alle andere maatregelen, echt belangrijk is om de 1,5 meter afstand te blijven handhaven. Alleen met elkaar kunnen we verdergaande maatregelen voorkomen.

 

3 juli 2020:

Vanaf 6 juli aanstaande verruimen wij de bezoekersregeling. Vanaf deze datum openen wij de deuren van Mennistenerf weer volledig voor bezoek. Inschrijven voor bezoek door middel van het boekingsformulier op deze website is vanaf genoemde datum derhalve niet langer nodig.
U kunt vanaf 6 juli a.s. met meerdere personen gelijktijdig en op meerdere momenten in de week op bezoek komen bij uw naaste. Bezoek vindt evenwel nog uitsluitend plaats op het appartement. Wilt u zo vriendelijk zijn om alvorens u op bezoek komt even telefonisch overleg te plegen met de zorgmedewerkers van de desbetreffende afdeling, zodat we enigszins kunnen sturen op bezoekersstromen en de afdelingen niet onnodig ‘overlopen” worden.
Als u zich al aangemeld heeft voor een bezoekmoment op de afdeling via het boekingsformulier na 6 juli a.s. kunt u gewoon van dit moment gebruik blijven maken, omdat de afdelingen beschikken over deze lijst.

Inschrijven bij binnenkomst
Aan bezoekers vragen wij zich met ingang van maandag 6 juli bij aankomst in te schrijven op het bezoekersregistratieformulier bij de receptie. Deze lijst wordt met name bijgehouden om de GGD Zaanstreek Waterland in staat te stellen contact- en brononderzoek uit te voeren in geval van een besmetting met het Covid-19 virus. Ook blijft de anderhalve meter maatregel zoals deze maatschappelijk geldt ook binnen onze locatie van kracht, evenals goede handhygiëne. U kunt hiervoor gebruik maken van de voorzieningen op onze locatie.

 

12 juni 2020:

Met ingang van 15 juni verruimen we de bezoekregeling en worden er twee (vaste) bezoekers in de bezoekersruimte toegelaten. U dient uw bezoek nog wel in te plannen via ons boekingssysteem. Als u op bezoek komt is het vanaf 15 juni ook weer mogelijk om buiten een wandeling te maken met uw naaste. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de zorgafdeling.

Wij blijven een dringend beroep op u doen om de anderhalve meter maatregel waar mogelijk toe te passen en ook aandacht te hebben voor handhygiëne. En heeft u klachten? Blijft u dan thuis. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige samenleving waarin ook kwetsbare ouderen zich beschermd weten.
Ook na volgende week zullen wij de bezoekregeling stap voor stap blijven verruimen als de situatie dat toelaat. Houdt u hiervoor deze website in de gaten.

Met ingang van 6 juli gaat ons avondrestaurant weer open. Klik hier voor meer informatie.

 

4 juni 2020:

Het nieuwe boekingssysteem staat online.

 

2 juni 2020:

Wegens technische problemen werkt het nieuwe boekingssysteem tot onze grote spijt nog niet. Wij zijn hard aan het werk om het probleem op te lossen. Tot die tijd kunt u uw bezoek voor de week van 8 tot en met 15 juni telefonisch aanmelden bij de receptie.

 

29 mei 2020:

Mennistenerf start bezoekregeling per 8 juni aanstaande. Houdt u er wel rekening mee dat dit niet betekent dat op maandag 8 juni direct iedereen op bezoek kan komen.
Klikt u hier voor een uitgebreide uitleg over de bezoekregeling en wat dit voor u betekent. U kunt uw bezoek vanaf woensdag 3 juni inplannen op deze website, of als u hiertoe niet in staat bent, telefonisch via de receptie.
De bezoektijden staan vanaf 3 juni a.s. op deze website vermeld.

Wij wensen u een heel intens en mooi bezoek. Een lach, een traan, een mooie herinnering ophalen of gewoon even kletsen. Geniet u ervan.

We hopen natuurlijk dat na deze eerste stap, de bezoekregeling binnenkort verder verruimd kan worden. Dit is misschien ook mogelijk als het de komende tijd goed gaat. We zullen deze eerste aanpassing evalueren na twee weken. Maar het eerlijke verhaal is ook dat de bezoekregeling weer aangescherpt kan worden als het aantal besmettingen weer toeneemt, of als er een besmetting op onze locatie is. Wij vragen u daar rekening mee te houden en hopen dat u begrip heeft voor het fragiele evenwicht dat we proberen te houden. U kunt hieraan bijdragen door de regels zorgvuldig op te volgen.

 

22 mei 2020:

In de persconferentie van 19 mei 2020 heeft het kabinet laten weten de bezoekregeling voor alle verpleeg- en verzorgingshuizen vanaf 25 mei a.s. te verruimen onder voorwaarde dat de
deelnemende instelling voldoet aan alle eisen uit de handreiking die door veldpartijen is opgesteld (https://www.actiz.nl/stream/handreiking-bezoekregeling-verpleeghuizen).
Instellingen die vanaf 25 mei wensen deel te nemen aan de verruiming van de bezoekregeling dienen zich hiertoe aan te melden bij de GGD.
Ten aanzien van de verruiming van de bezoekregeling per 25 mei a.s. geldt dat er een plan van aanpak moet worden opgesteld door de zorgorganisatie en goedgekeurd door de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de Professionele Advies Raad (PAR) en de verpleeghuisarts. Van deelnemende instellingen wordt daarnaast verwacht dat zij zich committeren aan de registratie van met corona besmette cliënten in de elektronische cliënten systemen (ECD). Op deze wijze is de overheid in staat om het aantal nieuwe besmettingen onder bewoners regionaal en landelijk goed te monitoren.
In het plan van aanpak moet worden aangegeven hoe de organisatie invulling geeft aan de procedure de te treffen maatregelen ten aanzien van het toelaten van bezoek. Deze maatregelen vormen een grote belasting voor de organisatie van de zorg op de afdelingen.

Bovenstaande in ogenschouw nemend moeten wij helaas vaststellen dat wij de huidige bezoekregeling bij Mennistenerf vanaf 25 mei aanstaande niet kunnen verruimen. Niet eerder dan 2 juni a.s. kan hier mogelijk sprake van zijn. Het opstellen van een plan van aanpak en het proces om tot een weloverwogen en gedragen plan te komen vraagt meer tijd dan de enkele dagen die ons nog resten voor 25 mei. Via deze website zullen wij u informeren over de bezoekregeling na 2 juni.

Samengevat: wij plaatsen zorgvuldigheid boven snelheid, in het belang van onze bewoners, medewerkers en de familie van onze bewoners. In de tussentijd gaan wij uiteraard door met het aanbieden van de aangepaste bezoekfaciliteiten zoals deze eerder zijn gecommuniceerd.

Wilt u onze uitgebreide onderbouwing lezen ten aanzien van bovenstaande, klik hier.

 

19 mei 2020:

Vanavond heeft de overheid bekend gemaakt dat verpleeghuizen die coronavrij zijn weer open kunnen gaan met ingang van 25 mei 2020 met de restrictie dat het om één bezoeker per cliënt zal gaan. Op dit moment wordt deze wijziging door ons uitgewerkt en wij zullen mantelzorgers en bewoners vrijdag 22 mei hierover verder informeren. De informatie zal op de voor u bekende wijze verspreid worden.

 

22 april 2020:

Om de verspreiding van het Corona virus af te remmen geldt de aanwijzing van het kabinet waardoor geen bezoek meer mogelijk is in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Om die regeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zet de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC) voor haar locaties Mennistenerf en Pennemes de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rijtje.

 

23 maart 2020:

Om de verspreiding van het Corona virus te voorkomen gaat onze organisatie in quarantaine. Dit betekent dat we geen bezoek meer mogen toestaan op onze zorgafdelingen (Kleinschalig Wonen, intramuraal en Kortdurende opname).
De enige uitzondering is bezoek bij de allerlaatste levensfase.

Alle bewoners in de aanleunwoningen wonen formeel zelfstandig in hun eigen appartement. We kunnen hen alleen dringend verzoeken geen bezoek te ontvangen en geen contact te hebben met anderen.
We begrijpen dat dit een enorme impact gaat hebben op iedereen. We zullen elke bewoner/cliënt die van ons afhankelijk is zo goed mogelijk helpen om door deze periode heen te komen. Wilt u ons hierbij helpen? Mail naar acutevragen@mennistenerf.nl. We zijn op zoek naar mensen met een zorgachtergrond, maar we zijn ook bezig met het organiseren van activiteiten op afstand zoals een belcirkel, kaarten sturen en we zoeken mensen die bijvoorbeeld muziek kunnen maken in de tuin.

De onderstaande maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Is uw aanwezigheid noodzakelijk neemt u contact op met de dienstdoende verzorgende van de afdeling.
 • Activiteiten worden in afgeslankte vorm voortgezet binnen de afdelingen (houd u de gebruikelijke informatiekanalen in de gaten).
 • De zondagmiddagpodia zijn tot nader order geannuleerd.
 • Het avondrestaurant is tot nader order gesloten.
 • Wij nemen geen deel meer aan activiteiten buiten ons zorgcentrum.
 • Wij schudden u voorlopig niet de hand.

We hopen op uw steun en begrip voor deze maatregelen en het feit dat we geen uitzonderingen kunnen maken.

 

16 maart 2020:

Zondag 15 maart zijn de landelijke maatregelen aangescherpt door de overheid. Ook wij hebben onze maatregelen aangepast. Aangezien de landelijke maatregelen tot in ieder geval 6 april zullen gelden hebben wij nu de navolgende maatregelen genomen:

 • Per cliënt hanteren wij dat tot 6 april één en dezelfde persoon op bezoek mag komen.
 • De zondagmiddagpodia zijn tot 6 april geannuleerd.
 • Het avondrestaurant is tot 6 april gesloten.

 

De onderstaande maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Is uw aanwezigheid noodzakelijk neemt u contact op met de dienstdoende verzorgende van de afdeling.
 • Activiteiten worden in afgeslankte vorm voortgezet binnen de afdelingen (houd u de gebruikelijke informatiekanalen in de gaten).
 • Wij nemen geen deel meer aan activiteiten buiten ons zorgcentrum.
 • Wij schudden u voorlopig niet de hand.

 

13 maart 2020:

Op donderdag 12 maart zijn er landelijk aanvullende maatregelen getroffen door de overheid. Wij volgen als organisatie integraal de richtlijnen vanuit het RIVM (het landelijke informatienummer is 0800-1351) en overheid. Om die reden scherpen wij onze maatregelen aan teneinde verdere verspreiding binnen ons zorgcentrum te voorkomen.

De maatregelen die wij nu nemen:

 • Wij vragen u uw bezoek aan bewoners en cliënten indien mogelijk voorlopig uit te stellen.
 • Is uw aanwezigheid noodzakelijk neemt u contact op met de dienstdoende verzorgende van de afdeling.
 • Activiteiten worden in afgeslankte vorm voortgezet binnen de afdelingen (houd u de gebruikelijke informatiekanalen in de gaten).
 • Wij nemen geen deel meer aan activiteiten buiten ons zorgcentrum.
 • Wij schudden u voorlopig niet de hand.

 

Komt u ons toch bezoeken? Meld u zich te allen tijde bij de receptie. Heeft u nog vragen? Neemt u telefonisch contact op met ons via (075) 6123 262.

Wij vertrouwen op uw begrip en verzoeken u deze informatie te delen.

 

5 maart 2020:

Het coronavirus heeft ook de aandacht van onze organisatie. Wij hebben de commissie infectiepreventie bijeengeroepen die de ontwikkelingen bijhoudt, het advies van het RIVM opvolgt en passende maatregelen neemt specifiek voor onze organisatie. Er is informatie verstrekt aan alle betrokkenen. Zodra daar aanleiding voor is zullen wij hierover communiceren. Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend onder het personeel en de bewoners. Wij verzoeken u bij twijfel over uw eigen gezondheid, als het gaat om dit virus, onze organisatie niet te bezoeken. Meer informatie kunt u vinden op de website van het RIVM. Het landelijke informatienummer is 0800-1351.